Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Sadzobník poplatkov - doprava

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) na úseku dopravy

Cestovný poriadok a jeho zmeny

Správne poplatky - schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na Úrad PSK

15 EUR

15 EUR

Za schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny podľa položky 79 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, t. j. úkon podaný elektronicky  7,50 EUR

  7,50 EUR

Vydanie a zmena dopravnej licencie

Správne poplatky - vydanie a zmena dopravnej licencie na území PSK
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za vydanie dopravnej licencie na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK

 85 EUR

 85 EUR

Za vydanie dopravnej licenciena vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok podľa položky 79 písm. a) bodu 2. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky 

 42,50 EUR

 42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK

42,50 EUR

42,50 EUR
Za vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) podľa položky 79 písm. b) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný elektronicky   21 EUR

  21 EUR

Za dodatočne vydávanú licenciu správny orgán podľa Splnomocnenia bodu 3. k položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) môže správny orgán

zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
 až na trojnásobok

zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
 až na trojnásobok

Vydanie a zmena povolenia prevádzkovania dráhy

Správne poplatky - vydanie a zmena povolenia prevádzkovania dráhy
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa Položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK 500 EUR

500 EUR

Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j.úkon podaný elektronicky   430 EUR  430 EUR
Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa Položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK  66 EUR

66 EUR

Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky  33 EUR

 33 EUR

Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa Položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK   6,50 EUR

6,50 EUR

Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky 

 3 EUR

 3 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe

Spôsob úhrady poplatku

 • Poplatok za úkon a konanie sa platí prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.

 • Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný podľa § 7 ods. 4 a § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny,  návrhu na začatie konanie o udelenie dopravnej licencie   alebo do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie (v prípade, ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume). Ak poplatok splatný podľa § 8 tohto zákona nebude zaplatený, správny orgán podľa § 9 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Oslobodenie od platenia poplatkov za danú službu je možné len v uvedených prípadoch:

 • Od poplatku podľa písm. d) je oslobodený dopravca, ktorý žiada o schválenie alebo zmenu cestovného poriadku na autobusovej linke, ktorá je súčasťou záväzku dopravcu, ktorý pre neho vyplýva zo zmluvy o službách vo verejnom záujme uzatvorenej s objednávateľom dopravných služieb, t. j. PSK podľa Splnomocnenia bodu 5. k Položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch.
 • Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu z dôvodov verejného záujmu podľa Splnomocnenia bodu 1. k Položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch.
 • Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok zvýšiť až na trojnásobok podľa Splnomocnenia bodu 2. k Položke 79 sadzobníka zákona o správnych poplatkoch.

 

Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 31.01.2017 / Aktualizované: 16.10.2017 HoreTlačiť