Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Návrh rozpočtu PSK - pripomienkovanie

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC

Služba umožňuje zaslať elektronické pripomienky k návrhu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v pripomienkovom konaní.

Popis služby

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (pričom nasledujúci rok je záväzný, ďalšie dva roky sú informatívne).

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je Návrh rozpočtu PSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve PSK. 

Návrh rozpočtu PSK je pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Lehota vybavenia služby

Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona musí byť  Návrh rozpočtu PSK v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke PSK. K tomuto návrhu sa môžu vyjadriť obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja, ako aj ďalšie osoby aj osoby podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov (osoby, ktoré majú na území  PSK nehnuteľný majetok, sú prihlásené na prechodný pobyt, majú ako cudzinci povolený dlhodobý pobyt).

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované materiály na pripomienkovanie

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie daného materiálu.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Kontakty

Odbor

Odbor financií
financie@vucpo.sk

Kontakt

Mgr. Gabriela Futejová
gabriela.futejova@vucpo.sk
051/70 81 221

Web

 

Podania

Životné situácie

  • Demokracia
  • Účasť na veciach verejných
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 0/5
Hlasovalo: 0
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 03.08.2023 HoreTlačiť