Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na šport

Zverejnenie zoznamu prijímateľov a výšky dotácie pridelených z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 57/2017 a aktuálnej výzvy.

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov na všestranný rozvoj územia PSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.

Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadosti o poskytovanie dotácií v jednotlivých oblastiach (vrátane termínov na predkladanie a podmienok poskytnutia dotácie) v kompetencii Zastupiteľstva PSK schvaľuje Zastupiteľstvo PSK a v kompetencii predsedu schvaľuje predseda na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne zverejňuje Úrad PSK.

Za dotáciu sa považuje nenávratný finančný príspevok poskytnutý z vlastných príjmov PSK v rámci schváleného rozpočtu PSK na základe zverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov.  Výška dotácie je poskytnutá vo finančnom limite zadefinovanom v konkrétnej výzve, avšak maximálne do istej percentuálnej výšky z celkových nákladov projektu, ktorá je uvedená vo výzve. Dotácie poskytnuté v rámci uvedených programov sú určené výhradne na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov.

Na poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja nie je právny nárok.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle VZN 57/2017), ktorými sú:

 • obce na území PSK
 • právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov so sídlom alebo trvalým pobytom na území PSK, ktorých PSK nie je zakladateľom
 • alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená.

Pridelené dotácie a prijímatelia 

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o týkajúce sa tejto služby je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť priamo z portálu PSK, vyplnením elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Kontakty

Odbor

Odbor financií

Kontakt

Ing. Stanislava Fabiánová     
stanislava.fabianova@vucpo.sk
051/70 81 226

Web

 

Podania

Životné situácie

 • Dotácie
 • Slobodný prístup k informáciám utajované skutočnosti archívy
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 5/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie
Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 09.05.2019 HoreTlačiť