Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Povoľovanie prevádzkovania dráhy

Povoľovanie prevádzkovania dráhy

Služba umožňuje elektronicky požiadať o vydanie povolenia/zmeny alebo zrušenia povolenia prevádzkovania trolejbusovej dráhy na území Prešovského samosprávneho kraja.

Popis služby

V zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) sú za dráhy považované koľajové dráhy, trolejbusové dráhy a lanové dráhy. V tejto súvislosti podľa § 29 ods. 2, 68 zákona o dráhach Prešovský samosprávny kraj (ďalej len PSK) vydáva povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy vrátane zmien alebo zrušuje vydané povolenia.

Prevádzkovateľom dráhy môže byť ten, kto má platné povolenie regulačného orgánu na prevádzkovanie dráhy alebo má uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní dráhy s vlastníkom dráhy, ak sám nie je vlastníkom dráhy alebo zamestnáva na prevádzkovanie dráhy osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť na výkon práce. 

Lehota vybavenia služby

Lehota na vybavenie je do 30 dní od začatia konania, vo zvlášť zložitých prípadoch do 60 dní. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani do 60 dní, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán.

Na toto konanie sa podľa § 50 ods. 4 písm. b) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, t. j. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Správne poplatky

Správne poplatky - vydanie a zmena povolenia prevádzkovania dráhy
Platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa Položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK 500 EUR

500 EUR

Za vydanie povolenia na prevádzkovanie trolejbusovej dráhy a siete tejto dráhy podľa položky 89 písm. a) bodu 3. sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j.úkon podaný elektronicky   430 EUR  430 EUR
Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa Položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK  66 EUR

66 EUR

Za vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy podľa položky 89 písm. d) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky  33 EUR

 33 EUR

Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa Položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch), t. j. úkon podaný poštou alebo doručený osobne na úrad PSK   6,50 EUR

6,50 EUR

Za vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia podľa položky 89 písm. e) sadzobníka zákona o správnych poplatkoch (príloha zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch) ), t. j. úkon podaný elektronicky 

 3 EUR

 3 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Poplatok za úkon a konanie sa platí prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.

 • Poplatok sa platí bez výzvy a je splatný podľa § 7 ods. 4 a § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch pri podaní žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo jeho zmeny. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný podľa § 8. ods. 1 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
 • Ak poplatok splatný podľa § 8 tohto zákona nebude zaplatený, správny orgán podľa § 9 zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor dopravy oddelenie osobnej dopravy, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Prostredníctvom tejto služby je možné podanie podať predovšetkým elektronicky - elektronickým podaním.  Elektronické podanie je možné podať priamo z portálu PSK vyplnením príslušného elektronického formuláraŽiadosť o vydanie povolenia, Doplnenie podania, Odvolanie alebo Zrušenie odvolania.

Podanie môžete podať aj klasickým spôsobom - prostredníctvom uvedeného formulára, ktorý si pred samotným vyplnením môžete vytlačiťvyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať poštou alebo doručiť osobne na uvedených kontaktoch.

 

 

 

Kontakty

Odbor

Odbor dopravy
doprava@vucpo.sk

Kontakt

Bc. Tomáš Lichvár
tomas.lichvar@vucpo.sk
051/70 81 775

Web

 

Podania

Súvisiaca legislatíva

 • Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MDVRR SR č. 124/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z.
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k zákonu o pozemných komunikáciách

Životné situácie

 • Doklady potrebné k začatiu podnikania
 • Služby
Tlačiť Nápoveda Odoberať zmeny Odoslať
Hodnotenie: 4/5
Hlasovalo: 1
Hodnotenie

Odporúčané stránky

  Kontakt

  Úrad PSK 
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov

  Infolinka: 051 / 70 81 111 

  Úradné hodiny pre verejnosť

  Úrad a podateľňa PSK 
  Pondelok - Štvrtok 

    8.00 - 15.00
  Piatok
   
  8.00 - 14.00

  Publikované: 09.02.2016 / Aktualizované: 07.01.2019 HoreTlačiť