Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

 

Dňa 1. júla 2008 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo uznesením č. 378/2008 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2008 – 2015“. V októbri 2010 bol uvedený dokument aktualizovaný. Jeho aktualizácia bola zameraná najmä na údajovú aktualizáciu a spresnenie východiskovej databázy, formálne úpravy v strategickej časti smerujúce ku kompaktnosti materiálu a jeho zosúladeniu s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej republiky schválenou v máji 2010.

Strategický dokument „PHSR PSK na obdobie 2008 – 2015“ v zmysle Zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov podlieha posúdeniu jeho vplyvu na životné prostredie.

Čo je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (PHSR PSK) je základným strednodobým dokumentom regionálneho rozvoja na úrovni vyššieho územného celku, ktorý kraj spracováva v samostatnej pôsobnosti na základe platnej legislatívy, najmä Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a Zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). Dokument špecifikuje strategické ciele, priority, opatrenia a rozvojové aktivity smerujúce k podpore rozvoja Prešovského kraja.

V súčasnosti je platný program pre obdobie 2008 až 2015. Dokument je pre kraj dôležitý tiež vo väzbe na programovacie obdobie Európskej únie, kedy sa Prešovskému kraju ponúka značné množstvo finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Toto je veľká príležitosť k posilneniu konkurencieschopnosti Prešovského kraja vo väzbe k ostatným regiónom Slovenskej republiky, ale tiež vo vzťahu k zahraničiu.

Čo obsahuje Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja:

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja sa skladá z úvodného zhrnutia celého materiálu, analytickej časti, ktorá obsahuje socioekonomickú analýzu Prešovského kraja a SWOT analýzu v prioritných oblastiach rozvoja zahŕňajúcu silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby. Ďalej obsahuje strategickú časť, ktorá zahŕňa víziu kraja, rozvojové priority, špecifické ciele a opatrenia. Súčasťou je tiež regionálna inovačná stratégia kraja. Programovú časť dokumentu tvorí návrh financovania PHSR PSK, organizačné a inštitucionálne zabezpečenie plnenia programu.

 

Materiál na stiahnutie:

WebJET Toolbar
DocID: 14713 Edituj stránku
Zmenil:
Mgr. Nicole Removčíková
Dátum:
23.06.2011 11:41 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie a propagácie
tlačový hovorca PSK
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 30.06.2011 / Aktualizované: 08.06.2015 HoreTlačiť