Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

5. zasadnutie (27.4.2010)

 

Dňa 27. apríla 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

5. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2009.
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2009. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2009.
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
 7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
 8. Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 – realizácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.
 9. Regionálny operačný program, Opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – schválenie projektových žiadostí.
 10. Návrh na založenie Klastra automatizačnej techniky a robotiky ako záujmového združenia právnických osôb.
 11. Informácia o schválených projektoch PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SR 2007 – 2013 Prioritná os III Podpora miestnych iniciatív a schválenie ich financovania z rozpočtu PSK.
 12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 13. A/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 
  B/ Návrh na zmenu uznesenia č. 535/2009 z 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 1.7.2009.
 14. Rôzne.
 15. Interpelácie poslancov.
 16. Záver.

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

 • Hlasovanie (sumárny prehľad hlasovania podľa jednoltivých bodov programu) - PDF (112 kB)
 • Uznesenia č. 38-52/2010 - formát PDF (125 kB)
 • Zápisnica č. 4/2010 - formát PDF (297 kB)
 • Videozáznamy  (obrazové a zvukové záznamy) sú súčasťou jednotlivých bodov programu zasadnutia.
Publikované: 13.04.2010 / Aktualizované: 20.07.2010 HoreTlačiť