Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

3. zasadnutie (2.3.2010)

Dňa 2. marca 2010 o 10.00 hod. 

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

3. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

 

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2009.
 4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010.
 5. Informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010.
 6. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia  v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromného zriaďovateľa.
 7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.
 8. Návrh VZN PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských  účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium  v jazykovej škole.
 9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
 10. Správa o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009.
 11. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
 12. Návrh Akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
 13. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“.
 14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
 15. Návrh prenájmu priestorov v budove PSK.
 16. Návrh prenájmu budovy na ul. J. Borodáča v Prešove pre zriadenie Kultúrneho centra Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenska.
 17. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
 18. Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu.
 19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
  A/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - Zmena uznesenia č. 549/2009
  B/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - Zmena uznesenia č. 577/2009
 20. Návrh odmeny pre podpredsedov PSK.
 21. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu.
 22. Rôzne.
 23. Interpelácie poslancov.
 24. Záver

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu: 

 • Hlasovanie (sumárny prehľad hlasovania podľa jednoltivých bodov programu) - PDF (249 kB)
 • Uznesenia č. 14-37/2010 - formát PDF (225 kB)
 • Zápisnica č. 2/2010 - formát PDF (426 kB)
 • Videozáznamy  (obrazové a zvukové záznamy) sú súčasťou jednotlivých bodov programu zasadnutia.

 

Publikované: 11.02.2010 / Aktualizované: 20.07.2010 HoreTlačiť