Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Oddelenie organizačné a registratúry

Činnosť oddelenia

 • Zabezpečuje administratívne a organizačné veci Zastupiteľstva a komisií ním zriadených.
 • Podieľa sa na príprave a predkladaní základných organizačno–právnych noriem týkajúcich sa Z PSK.
 • Vedie evidenciu materiálov pre rokovanie zastupiteľstva a komisií.
 • Vedie databázu poslancov.
 • Vedie prehľad o práci komisií, formách a metódach ich práce.
 • Zabezpečuje chod sekretariátu komisie mandátovej a komisie na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií.
 • Vedie evidenciu majetkových priznaní poslancov v zmysle úst. zákona č. 357/2004 Z.z..
 • Vypracováva interné normy v oblasti správy registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z.z. o registratúrach v platnom znení, vyhlášky MV SR č. 410/2015 Z.z., o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.
 • Spolupracuje s MV SR a Štátnym archívom v Prešove pri zabezpečovaní archivácie a skartácie spisov podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
 • Metodicky usmerňuje pracovníkov úradu s prácou so spismi podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
 • Zabezpečuje registratúrnu agendu Úradu PSK.
 • Vedie evidenciu všeobecne záväzných nariadení a smerníc.
 • Plní úlohy podľa Smernice Európskeho parlamentu č. 98/34/ES v súvislosti s poskytovaním informácií v oblasti technických noriem, predpisov a pravidiel služieb informačnej spoločnosti.
 • Je gestorom zákona 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám.
 • Je gestorom SK8 pre všetky samosprávne kraje v pracovnej skupine Národnej reformy verejnej správy.
 • Organizačno – technicky zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie volieb v zmysle zákona č. 181/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva v platnom znení.

Zamestnanci oddelenia

 

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@psk.sk
tel: 051/7081 311, +421 907 847 850
miestnosť: 003 prízemie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@psk.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: prízemie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@psk.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 005 prízemie

Jana Jaššová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
jana.jassova@psk.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: prízemie

Ing. Gabriela Maťašová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
gabriela.matasova@psk.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: prízemie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@psk.sk
tel: 051/7081 312, +421 914 359 206
miestnosť: 004 prízemie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@psk.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 004 prízemie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@psk.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 005 prízemie

 

Publikované: 23.09.2009 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť