Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Administratívny zamestnanec/hospodárka, Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Školy umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok, prijme do pracovného pomeru 

administratívneho zamestnanca/ hospodárku.

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01. 02. 2023 - 31. 01. 2024,
 • plný pracovný úväzok - 37,5 hod./tt.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • úplné stredné odborné vzdelanie - ekonomického zamerania alebo neekonomického zamerania s praxou  v oblasti správy majetku zamestnávateľa

Ďalšie požiadavky

 • znalosť práce na PC,
 • samostatnosť,
 • flexibilita,
 • komunikatívnosť,
 • sebadisciplína,
 • trpezlivosť

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, poštou, alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 25. januára 2023.

Vybraní uchádzači, ktorí splnia podmienky , budú pozvaní na osobný pohovor.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Adresa školy

Škola umeleckého priemyslu
Slavkovská 19
060 01 Kežmarok

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 452 52 82, +421 948 048 242
 • e-mail: skola@supkk.sk
Publikované: 19.01.2023 / Aktualizované: 23.06.2023 HoreTlačiť