Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upratovačka, Spojená škola, Prešov

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov prijme do pracovného  pomeru

upratovačku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú – do 31.01.2023, po osvedčení na dobu neurčitú,
 • 37,5 hod.týždenne/ pracovný čas 11:30 - 19:30 hod.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 •  ukončené stredné vzdelanie,

 • prax  nie je podmienkou

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • pracovitosť,
 • zodpovednosť,
 • komunikatívnosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  a označením "výberové konanie" posielajte na adresu školy alebo e-mailom  v termíne do 20.01.2022.

Adresa školy

Spojená škola
Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 908 334 105
 • e-mail: olga.jesenkova@spojenaskola.sk
Publikované: 14.01.2022 / Aktualizované: 14.01.2022 HoreTlačiť