Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Upratovačka pre Úrad PSK (opakované kolo)

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 210 kB) 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

Upratovačka pre Úrad PSK (opakované kolo)

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – čo najskôr, podľa dohody,
 • pracovný pomer na dobu určitú,
 • 37,5 hodinový ustanovený pracovný čas,
 • počet obsadzovaných pozícií – minimálne 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • požadované vzdelanie: úplne stredoškolské vzdelanie,
 • požadovaná prax: minimálne 1 rok praxe v oblasti upratovania.

Náplň práce, zodpovednosť

 • upratovanie a čistenie podláh,
 • čistenie a umývanie okien,
 • čistenie a upratovanie zariaďovacích predmetov,
 • dezinfekčné vyčistenie umývadiel, toaletných mís, pisoárov, armatúr, dlážky, obkladačiek

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • štruktúrovaný profesijný životopis s presným popisom praxe (mesiac/rok od, do)
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (výučný list alebo maturitné vysvedčenie)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť,
 • flexibilita, schopnosť tímovej práce,
 • zodpovedný prístup k práci, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • fyzická kondícia pre manuálnu prácu.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat pri plnom pracovnom úväzku podľa tabuľkového zaradenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme trieda 1, stupeň podľa uznanej praxe od 750,- EUR (hrubá mzda).

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto: Upratovačka pre Úrad PSK “ a to v termíne do 21.01.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Marcel Novák, Kancelária riaditeľa Úradu PSK
 • tel.: +421 51 7081 352
 • e-mail: marcel.novak@psk.sk

***

V Prešove dňa 12. 01. 2022

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 12.01.2022 / Aktualizované: 23.02.2022 HoreTlačiť