Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

UX DIZAJNÉR. Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT

Vyhodnotenie 

formát PDF  Zápisnica výberového konania (PDF, 221 kB)

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja príjme do pracovného pomeru na pozíciu:

UX DIZAJNÉR. Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov Odboru IKT (informačno - komunikačných technológií)

Pracovné podmienky

 • 37,5 hodinový ustanovený týždenný pracovný čas, pracovný pomer na dobu určitú,
 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr,
 • počet obsadzovaných pozícií: min. 1.

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax v  IKT min. 3 rok,
 • prax v oblasti IKT vo verejnej alebo štátnej správe výhodou,
 • orientácia v problematike grafického dizajnu, webdizajnu, multimédií a aktuálnych trendoch v odbore.

Náplň práce, zodpovednosť

 • spoluprácu na jednotlivých projektoch realizovaných na Ú PSK,
 • poskytuje súčinnosť pri plnení úloh v súvislosťou s legislatívou a povinnosťami Ú PSK voči verejnosti (elektronické služby),
 • realizáciu kvalitatívneho a kvantitatívneho používateľského výskumu (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu),
 • syntetizáciu biznis, technických a používateľských požiadaviek,
 • realizáciu formatívnych a sumatívnych testovaní použiteľnosti (nastavenie požiadaviek na regrutáciu, návrh scenára, vedenie rozhovoru a vyhodnotenie výskumu),
 • návrh informačnej architektúry a to najmä metódami triedenia kariet (card sorting), návrhom mapy stránky a screen flow,
 • tvorbu, testovanie a iteráciu prototypov – napr. pomocou Axure, Sketch, Figma alebo Adobe XD,
 • mapovanie zákazníckych ciest,
 • analýzu a návrh riešenia problematiky prístupnosti webových sídiel,
 • podporu a spoluprácu pri tvorbe Stratégie riadenia kvality (princípy, kritériá kvality),
 • spoluprácu pri vytváraní funkčných požiadaviek na výstupy z pohľadu dohľadu a UX,
 • vedenie a aktualizáciu príslušných projektových výstupov a registrov,
 • hodnotenie jednotlivých verzií výstupov projektu z pohľadu dohľadu, kontroly a UX v jednotlivých etapách,
 • vytváranie hodnotiacich kritérií na dohľad výstupov a príslušných záznamov, o ktorých reportuje projektovému manažérovi objednávateľa,
 • nastavenie a dohľad nad procesom testovania a pripomienkovanie stratégie testovania, plánov a testovacích scenárov,
 • implementáciu a udržiavanie pravidiel v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti,
 • prípravu podkladov pre verejné obstarávanie – opis predmetu zákazky,
 • agendu zverejňovania zmlúv a prístupných dokumentov (support pri spracovávaní a zverejňovaní, validácia a tvorba dokumentov v zmysle štandardov ITVS),
 • agendu webového sídla (správa redakčného systému, kontrola dodržiavania štandardov prístupnosti),
 • metodické usmernenie a školenie zamestnancov úradu zamerané na prístupnosť zverejňovania na websídle,
 • zabezpečenie chodu SW a HW, údržbu a uchovanie dát, legálnosť programového vybavenia a aktualizáciu,
 • plnenie pokynov manažéra a dohôd zo stretnutí projektového tímu.

Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • kópie nasledujúcich dokladov o vzdelaní (1. maturitné vysvedčenie, 2. vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, 3.  vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a spôsobilosti na právne úkony na obsadzovanú pozíciu,
 • zodpovednosť, dôslednosť, precíznosť,
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť,
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve,
 • aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • technické myslenie,
 • spoľahlivosť a flexibilita,
 • komunikatívnosť, zvládanie stresových situácií.

Iné kritéria a požiadavky

 • výborná znalosť práce s výpočtovou technikou, Microsoft Office, Microsoft 365,
 • znalosť zásad UX dizajnu pri návrhu webových aplikácií,
 • znalosť zásad návrhu responzívnych webových aplikácií,
 • znalosť ID-SK,
 • vodičské oprávnenie skupiny B –  vítané.

Forma odmeňovania

 • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – platová trieda 7. pre II. stupeň VŠ vzdelania a následne platový stupeň podľa uznanej praxe (od 1.500,00 EUR).

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto UX Dizajnér - Samostatný odborný referent pre oddelenie informačných systémov “ a to v termíne do 21.01.2022. 
 • Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja alebo pečiatky pošty.

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2
08 001 Prešov

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom,
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

Kontakt

Kontaktná osoba: 

 • Ing. Martin Terpák, Odbor informačno-komunikačných technológií, vedúci oddelenia informačných systémov
 • tel.: +421 51 7081 196
 • e-mail: martin.terpak@psk.sk

***

V Prešove dňa 12. 01. 2022

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.,.
predseda Prešovského samosprávneho kraj

Publikované: 12.01.2022 / Aktualizované: 17.03.2022 HoreTlačiť