Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Správne konanie v rámci PSK

Prešovský samosprávny kraj  ako správny orgán rozhoduje v správnom konaní o právach, povinnostiach, alebo právom chránených záujmoch fyzických, alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), ktorý je všeobecným procesno-právnym predpisom v oblasti výkonu štátnej správy, sa vzťahuje nielen na vydávanie rozhodnutí a ich vynucovanie (dodržiavanie podmienok), ale jeho základné pravidlá sa primerane používajú aj pri vydávaní osvedčení, posudkov, súhlasov, vyjadrení, odporúčaní a iných podobných opatrení (podľa osobitných predpisov a vykonávacích vyhlášok), ktoré nemajú povahu rozhodnutí.

Priebeh správneho konania

 • Prešetrenie podnetu/ vykonanie kontroly
 • Upovedomenie o začatí správneho konania o uložení pokuty - účastník konania má možnosť predkladať všetky dôkazy - listinné, svedectvá...svedčiace v jeho prospech, resp. slúžiace k ozrejmeniu veci.
 • Vydanie rozhodnutia v lehote 30 dní od začatia správneho konania vydá správny orgán rozhodnutie vo veci, ktorým buď účastníkovi konania uloží pokutu/ ak sa nepreukáže spáchanie správneho deliktu konanie zastaví. 

Aktuálne správne konania

Momentálne neprebieha žiadne správne konanie. 

Archív správnych konaní

Archív všetkých ukončených správnych konaní, ktoré riešil Prešovský samosprávny kraj. 

Správne konanie SAD Poprad

30.11.2021 Správne konanie - právoplatne ukončené dňa 20.4.2022

Publikované: 15.12.2021 / Aktualizované: 02.05.2022 HoreTlačiť