Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Mzdový účtovník/ka, SOŠ podnikania a služieb, Lipany

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľ Strednej odbornej školy podnikania a služieb, Komenského 16,082 71 Lipany, prijme do pracovného pomeru 

mzdového účtovníka/ku.

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu neurčitú - od 1.1.2022, na 1 rok.
 • V prípade obojstrannej spokojnosti možnosť uzavretia zmluvy na dobu neurčitú.
 • 37,5 h/týždenne

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

 • minimálne úplne stredoškolské odborné vzdelanie ekonomického zamerania

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • znalosti  a prax min. 3 roky v mzdovej problematike sú nutné,
 • komunikatívnosť,
 • flexibilita,
 • tvorivosť.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy, alebo emailom  v termíne do 30.11.2021.

Adresa školy

SOŠ podnikania a služieb
Komenského 16
082 71  Lipany

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 902 053 544, +421 908 977 084
 • e-mail: ekonom@sos-lipany.vucpo.sk
Publikované: 20.10.2021 / Aktualizované: 25.10.2021 HoreTlačiť