Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Projektové zámery obcí

Zoznam projektových zámerov z územia Prešovského kraja

Zber údajov a projektových zámerov

V nasledovnom zozname prinášame prehľad zozbieraných projektových zámerov od obcí a miest a od ostatných sociálno-ekonomických partnerov (podnikatelia, univerzity, cirkvi, občiansky sektor a pod.) z územia Prešovského kraja.

V zozname uvedené projektové zámery boli zozbierané v období jeseň 2020 – jar 2021, a to za účelom tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 – 2030 (PHRSR PSK).

Získané informácie budú využité tak v analytickej časti PHRSR PSK (zisťovanie potrieb územia PSK), ako aj v jeho návrhovej časti (tvorba integrovaných projektových balíkov). Samozrejme, informácie z tohto zoznamu môžu využiť aj všetci sociálno-ekonomickí partneri a široká verejnosť pre svoje potreby.

Upozornenie

Uvedený zoznam projektových zámerov slúži „len“ pre potreby tvorby samotného dokumentu PHRSR PSK. Zoznam NESLÚŽI ako Zásobník projektov (z ktorého bude neskôr Rada partnerstva PSK schvaľovať projekty na realizáciu).

Doplňujúca informácia

Z tohto zoznamu vyzbieraných projektových zámerov sa neskôr vytvorí spomínaný Zásobník projektov (pre potreby Rady partnerstva PSK).

Opätovne sa teda otvorí možnosť dopĺňať projektové zámery (predpoklad: v priebehu roku 2022). To znamená, že obce, mestá a ostatní sociálno-ekonomickí partneri budú môcť do Zásobníka projektov doplniť svoje nové projektové zámery (príp. tie zámery, ktoré už zaslali v čase prvotného zberu na prelome rokov 2020/2021 budú môcť upraviť a aktualizovať, ak nejaké zámery už medzitým boli zrealizované, tie sa budú môcť vymazať a pod.). Tie obce, mestá a ostatní soc. ek. partneri, ktorí sa do prvotného zberu projektových zámerov nezapojili, tak budú mať možnosť urobiť.

Výzvy na doplnenie / úpravu projektových zámerov v budúcom Zásobníku projektov bude Úrad PSK zverejňovať na svojej web stránke, šíriť masovokomunikačnými prostriedkami, ako aj prostredníctvom Rady partnerstva PSK a Kooperačných rád SPR.

Územie Žiadateľ Miesto realizácie Názov projektu Typ projektu Oblasť Podoblasť Stručný popis projektu Rozpočet interval (EUR)
Horný Zemplín, Humenné, Brestov obec Brestov Brestov Rekonštrukcia miestnej komunikácie do RO Doprava miestne komunikácie stavebná realizácia MK do RO 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Oddychová zóna pri OÚ. Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie menšieho detského ihriska-oddychová zóna pri OÚ. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Zvýšenie prietoku na vodnom toku "Gruzovčík" Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície zvýšenie prietoku v potoku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Rekonštrukcia strechy KD Budovy budovy iné zateplenie, výmena strechy, odvodnenie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Vybudovanie chodníka Doprava miestne komunikácie vybudovanie chodníka 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Gruzovce Gruzovce Gruzovce Rekonštrukcia mosta Doprava mosty, lávky, priepusty rekonštrukcia ciest 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Splašková kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie splaškovej kanalizácie, vrátane domových prípojok 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Rozšírenie NN siete na IBV a Potok Energetika elektrina a teplo Rozšírenie NN siete z dôvodu výstavby IBV 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Oddychová zóna pri rieke Laborec Verejné priestranstvá oddychová zóna Vybudovanie detského ihriska, altánky, preliezky ohnisko 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Jednostranný chodník v obci Hankovce Doprava miestne komunikácie Vybudovanie chodníkov popri štátnej ceste II. triedy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Miestna komunikácia na IBV Doprava miestne komunikácie Vybudovanie miestnej komunikácie v obytnej zóne IBV 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Hankovce Hankovce Hankovce Miestna komunikácia pri kostole Doprava miestne komunikácie Vybudovanie miestnej komunikácie pri kostole 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Protipovodňové opatrenia mimo vodného toku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie Vodohospodárstvo kanalizácia Hažín nad Cirochou splašková kanalizácia-1.stavba SO O1 výtlačné potrubie 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Vybudovanie parkoviska medzi cintorínmi Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska medzi cintorínmi 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Vybudovanie parkoviska pri kostole Doprava parkoviská Vybudovanie parkoviska pri kostole 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Hažín nad Cirochou Revitalizácia centra obce pri zvonici Verejné priestranstvá centrum obce, námestie Revitalizácia centra obce pri zvonici 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Hrubov Hrubov Hrubov Vodovod - Hrubov Vodohospodárstvo vodovod Vybudovanie vodovodu v obci Hrubov viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Hrubov Hrubov Hrubov Plynofikácia obce Energetika plyn Plynofikácia obce neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Hudcovce Hudcovce Hudcovce Odvádzanie vôd z povrchového odtoku Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Zachytenie a usmernenie vôd z lesa 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Bezplatná wi-fi v Humennom - II. etapa Digitalizácia a SMART telekomunikačné siete + internet + wifi Zavedenie rozšírenia bezplatnej wi-fi na verejnom pristranstve pre obyvateľov obce vrámci II. etapy. menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Elektronizácia služieb samosprávy mesta Humenné Digitalizácia a SMART digitálne riešenia vo verejnej správe Modernizácia samosprávy a jej procesov s využitím nových trendov so zameraním na zlepšenie poskytovania služieb občanov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Modernizácia základných škôl Humenné IKT technikou Školstvo a vzdelávanie Modernizácia IKT techniky v základných školách na území mesta Humenné 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Dobudovanie a rekonštrukcia kanalizácie v meste Humenné Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie a rekonštrukcia vodovodu ulíc: Jarná, Jesenná a Zimná, Na Podskalku, Pod Krámovou, Gaštanová-Mierová-Poľná, Na Lieskovčiku, Gaštanová, Brestovská, Majakovského viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Dobudovanie a rekonštrukcia vodovodu v meste Humenné Vodohospodárstvo vodovod Vybudovanie a rekonštrukcia vodovodu ulíc: Jarná, Jesenná a Zimná, Na Podskalku, Pod Krámovou, Sninská, Družstevná, Štefánikova, Osloboditeľov 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov Doprava cyklochodníky Vybudovanie celomestskéj oddychovo-relaxačnej zóny s cyklotrasami v priestore protipovodného vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec a s parkom jedlých gaštanov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Revitalizácia Parku Mieru pri kaštieli CR kultúrne a historické pamiatky Revitalizácia národnej kultúrnej pamiatky - Parku Mieru pri renesančnom kaštieli. Ide o obnovu zelene, prístupových chodníkov, drobnej architektúry. Cieľ zatraktívniť prostredie centra mesta so zámerom prilákať viac turistov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Kompostáreň Humenné Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Výstavba kompostárne v Humennom ako miesta pre zber biologicky rozložiteľného odpadu za účelom ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné ,,Humenné - úprava potoka Lieskovec Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Realizácia protipovodňového vodného diela - poldra na vodnom toku Lieskovec 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Rekonštrukcia distribučného systému zásobovania teplom Energetika elektrina a teplo Rekonštrukcia potrubného systému za energeticky účinný, rekonštrukcia MaR prvkov a energeticky efektívne riadenieprvkov cetrálnej dozorni. Investičný zámer v zmysle stanovenej Koncepcie rozvoja mesta Humenné v oblasti tepelnej energetiky viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Centra voľného času DÚHA v Humennom" Budovy budovy iné Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského úradu v Humennom" Budovy obecný úrad Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Riešenie energetickej úspornosti Mestského kultúrneho strediska v Humennom Budovy kultúrny dom Komplexné zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, izolácia strechy 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Využitie obnoviteľných zdrojov na verejných budovách vo vlastníctve mesta Energetika OZE Inštalácia a následné využívanie solárnych panelov na verejných budovách za účelom zníženia prevádzkových nákladov a zníženia znečisťujúcich látok v ovzduší. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Univerzita tretieho veku Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vzdelávanie vo vyššom veku od 45 rokov v rôznych oblastiach 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Aktívni seniori II. Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vzdelávanie seniórov a ďalšie zvyšovanie kvality života vzdelávania, podpory pri spoločných aktivitách seniórov. Pokračovanie projektu Aktívni senióri - vzdelávanie seniorov v meste Humenné. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Útulok pre bezdomovcov Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie a zriadenie útulku pre bezdomovcov. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Vybudovanie zariadenia pre núdzové bývanie Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie zariadenia pre núdzové bývanie na území mesta Humenné. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Interiérové vybavenie Zariadenia pre seniorov, ul. Starinská, Humenné. Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Dovybavenie zariadenia pre seniorov interiérovým zariadením, prístrojmi, pomôckami za účelom zefektívne a skvallitnania služieb daného zariadenia. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Modernizácia materských škôl na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia Školstvo a vzdelávanie Modernizácia predškolských zariadení za účelom zvyšovana kvality vzdelávania materiálno-technickým vybavením, ale aj znižovanie energetickej náročnosti budov. Tiež podpora inkluzívneho vzdelávania. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Modernizácia základných škôl na území mesta Humenné vrátane materiálno-technického vybavenia Školstvo a vzdelávanie Modernizácia školských zariadení za účelom zvyšovana kvality vzdelávania materiálno-technickým vybavením, ale aj znižovanie energetickej náročnosti budov. Tiež podpora inkluzívneho vzdelávania. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Detské dopravné ihrisko Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského dopravného ihriska za účelom dopravnej výchovy, ale aj za účelom rekreaácie a oddychu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Komplexná modernizácia a rozšírenie kamerového systému na území mesta Humenné Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Komplexná modernizácia existujúceho kamerového systému vrátane rozšírenia kamerového systému do častí mesta, kde nie je. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Modernizácia a výstavba ostatných objektov športovej infraštruktúry podľa potreby Šport a voľný čas športoviská Modernizácia: tenisová hala, skatepart, dráha pre in line korčuliarov, rekonštrukcia mestského kúpaliska viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Humenné Humenné Výstavba nových nájomných bytov na území mesta Humenné Budovy bývanie Výstavba bytového domu na území mesta Humenné za účelom zlepšia prístupu k bývaniu formou nájomných bytov. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Realizácia južného obchvatu mesta Humenné Doprava cesty II. a III. triedy Vybudovanie dvojprúdovej komunikácie z Jasenova smerom na Podskalku. viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Interaktívna Galéria v Humennom CR kultúrne a historické pamiatky Interaktívne prvky zamerané na históriu mesta Humenné 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Kompletná rekonštrukcia miestnych komunikácií a odstavných plôch v meste Humenné Doprava miestne komunikácie Kopletná rekonštrukcia určených miestnych komunikácií a odstavných plôch (parkovísk) s cieľom zatraktívnenia mesta a zvýšenia dostupnosti turisticky zaujímavých miest a objektov. 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Lávka pre peších a cyklistov cez rieku Laborec v Humennom Doprava mosty, lávky, priepusty Vybudovanie lávky nad korytom rieky Laborec , ktorá bude slúžiť pre prechod pešej a cyklistickej dopravy 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Prestrešenie pódia pri fontáne na Námestí slobody v Humennom Kultúra kultúrna infraštruktúra Realizácia prestrešenia pódia pri fontáne v cetre mesta za účelom skvalitnenia služieb a podmienok kultúrneho vyžitia. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Humenné Mesto Humenné Mesto Humenné Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska Budovy kultúrny dom Rekonštrukcia a modernizácia mestského kultúrneho strediska za účelom zvýšenia energetickej hospodárnosti a zlepšenia kvality poskytovaných služieb. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Cyklotrasa Doprava cyklochodníky Vybudovanie cyklotrasy 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Dobudovanie kanalizácie Vodohospodárstvo kanalizácia V obci je vytaveno cca 60 % kanal. 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec rekreačné zariadenia CR ubytovanie a stravovanie rekonštrukcia rek. zar. Bystra 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec obecne kúpalisko Šport a voľný čas bazény vybudovanie kupaliska 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Rozhľadňa CR infraštruktúra CR Vybudovanie rozhľdní na Chlme 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Rekonšt. Budovy ZŠ Školstvo a vzdelávanie potreba rekonšt.budovy na multif, 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec PSK Humenné Obchvat lokality Podskalka Doprava cesty II. a III. triedy obchvat rómskej osady Podskalka neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec Chlmec Chlmec Rekonštrukcia miest. Komunikácii Doprava miestne komunikácie rekonštrukcia a dobu. Miest.kom. 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Chlmec PSK Porúbka Obchvat obce Porúbka Doprava cesty II. a III. triedy Obchvat obce Porúbka neuvedené
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Výstavba vodovodu v obci Jankovce - zmena napojenia Vodohospodárstvo vodovod Dokončenie verejného vodovodu ( 1996 - ???) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Zvyšovanie účinnosti kultúrneho domu obce Jankovce Budovy kultúrny dom Zateplenie stropov a stien objektu, úprava strechy a vykurovanie využitím tepelného čerpadla 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Úprava potoka vedúceho cez obec Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava potoka vedúceho cez obec a oprava záchytného miesta nad obcou 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Oprava kostola Budovy sakrálne stavby Oprava fasády a maľovanie strechy kostola 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Multifunkčné ihrisko Šport a voľný čas športoviská Realizácia malého multifunkčného ihriska ( pôvodný projekt s tenisovým kurtom sa vyhodnotil ako nereálny, stačí menšie ihrisko pre 10 - 20 os§b) 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy Doprava miestne komunikácie Oprava miestnej komunikácie - havarijný stav a oprava spevnenej plochy pred kultúrnym domom 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Cesta ( chodník ) na cintoríne Doprava miestne komunikácie Realizácia jednoduchej komunikácie na cintoríne menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Jankovce Jankovce Jankovce Oprava miestnych komunikácii Doprava miestne komunikácie Oprava miestnej komunikácie v centre obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Rozšírenie priemysleného parku Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Rozšírenie infraštruktúry v priemyslenom parku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zriadenie co-workingového centra Zamestnanosť priemyselné plochy a budovy Pracovný priestor pre podnikateľský, neziskový subjekt v bezprostrednej blízkosti okresného mesta, vlastný vyhradený pracovný stôl so všetkými výhodami kancelárie na prenájom v zdieľaných kancelárskych priestoroch menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Verejný rozhlas a varovný vyrozumievací systém Digitalizácia a SMART rozhlas Rozšírenie a rekonštrukcia siete rozhlasu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Smart systém kamier Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Zabezpečenie ochrany občanom obce Jasenov a turistom smerujúcim k hradu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Verejná kanalizácia Vodohospodárstvo kanalizácia Vybudovanie infraštruktúry - kanalizácie v lokalitách schválených na výstavbu rodinných domov a v priemyselných parkoch viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Verejný vodovod Vodohospodárstvo vodovod Vybudovanie infraštruktúry - vodovodu v lokalitách schválených na výstavbu rodinných domov a v priemyselných parkoch viac ako 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Verejný vodovod, kanalizácia Vodohospodárstvo vodovod + kanalizácia Príprava infraštruktúry pre služby ponúkané turistom smerujúcim k Jasenovskému hradu (nutná podmienka pre vybudovanie športových zázemí, ubytovacích kapacít, reštaurácie) 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Nabíjacia stanica pre elektromobily Doprava nabíjacie stanice Vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Cyklotrasa medzi obcami Jasenov a Chlmec Doprava cyklochodníky Prepojenie dvoch obcí, umožnenie cyklistom pokračovať z mesta Humenné k Jasenovskému hradu, cez obec Chlmec k Vinianskemu Jaszeru, hradu pri obci Vinné) 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Oddychová zóna na turistickej trase medzi Jasenovským a Brekovským hradom Doprava cyklochodníky Cyklochodník, turistická trasa medzi dvoma hradmi (agroturizmus, lávka cez Laborec pre cyklistov a peších, lanová dráha na trase, detská náučná trasa) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Smart riešenia v obci Digitalizácia a SMART bezpečnosť v obci Smart kamerový systém, inteligentné osvetlenie, inteligentné riadenie odpadového hospodárstva 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Technika na kompostovisko/zberný dvor Odpadové hospodárstvo zberné dvory Technika potrebná k zberu (VKN), prevozu (traktor, vlek), spracovaniu (drvič stavebného odpadu, štiepkovač) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Občianska vybavenosť Šport a voľný čas športoviská Športovisko - multifunkčné ihrisko 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zberný dvor Odpadové hospodárstvo zberné dvory Zariadenie pre dočasné uskladnenie objemného a separovaného odpadu,drobného stavebného odpadu a jeho zhodnocovanie 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Obecné kompostovisko Odpadové hospodárstvo kompostárne + bioplynové stanice Vybudovanie priestoru pre efektívne zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Protipovodňové opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Aktívna regulácia toku dažďovej vody v čase opakovaných prietrží mračien, nutná potreba vzhľadom k uloženiu 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Vodozádržne opatrenia Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Vybudovanie vodozádržných objektov na udržanie dažďovej vody, spoľahlivé odvedenie upraveným korytom potoka do úsekov, ktoré umožnia zachytenie, zdržanie odtoku a vytvorenie podmienok pre vsakovanie časti prítoku do vhodných priepustných vrstiev podložia 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Zvýšenie energetickej efektívnosti starého KD Budovy kultúrny dom Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho starého domu (zateplenie obvodového plášťa, výmena systému vykurovania) 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Čistenie čiernych skládok v okolí Jasenovského hradu a jaskyne Dupna, na trase k vrchu Krivošťanka Odpadové hospodárstvo sanácia environmenátlnych záťaží Likvidácia čiernych skládok, úprava studničiek, oprava sedení na turistických trasách menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Regulácia toku pod Jasenovským hradom, polder, sedenie pre turistov Riešenia v environmentálnej oblasti modré investície Úprava prirodzených vodných tokov, vybudovynie poldra pri turistickej trase k hradu, oddychová zóna, sedenie, infotabule o prírodnom dedičstve 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Spolupráca so strednými a vysokými školami Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Spolupráca na projektoch v oblasti cestovného ruchu, regionálneho rozvoja, verejnej správy, sociálneho podnikania, architektúry, geografie, analýzy a stratégie menej ako 10 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Sociálne podinkanie Zamestnanosť sociálne podnikanie Investície do technického vybavenia sociálneho podniku 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Udržanie kvalifikovanej pracovnej sily Budovy bývanie Budodanie nájomných bytov, technickej a dopravnej infraštruktúry 500 000 - 1 000 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Dom pokojnej staroby Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie integrovaného centra pre seniorov 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Aktivity súvisiace s prípravou MŠ na prijatie detí so ŠVVP formou inkluzívneho vzdelávania Školstvo a vzdelávanie systém vzdelávania Vybavenie materskej školy pomôckami pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (interiérové a exteriérové herné a vzdelávacie vybavenie)- v obci je nadmerný počet detí so znevýhodnením 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Komunitné centrum Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Vybudovanie komunitného centra pre seniorov a matky s deťmi s telesným a mentálnym znevýhodnením 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Sociálny podnik Zamestnanosť sociálne podnikanie Vytvorenie pracovných príležitostí pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva 100 000 - 500 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Terénna sociálna práca Zdravotníctvo a sociálne služby poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb Terénne sociálne služby pre osamelých a odkázaných obyvateľov obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Občianska vybavenosť Šport a voľný čas detské ihriská Vybudovanie detského ihriska a revitalizácia centra obce 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Parkoviská, odstavné plochy Doprava parkoviská Parkovacie a odstavné miesta pre motorové a nemotorové vozidlá, stojiská pre bicykle (obzvlášť nutné kvôli zvýšenému náporu turistov) 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov Jasenov Jasenov Verejné osvetlenie Digitalizácia a SMART verejné osvetlenie Rozšírenie siete verejného osvetlenia 10 000 - 100 000
Horný Zemplín, Humenné, Jasenov obec Jasenov Jasenov Náučná ovocná záhrada Školstvo a vzdelávanie Starostlivosť MŠ Jasenov a spoločenských oraganizácií a ovocný sad, náučné tabule, besedy, výsadba stromov, iných plodín menej ako 10 000
Nájdených 5 176 záznamov, zobrazujem 1 až 100.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 
Posledná aktualizácia: 18.10.2021HoreTlačiť