Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa -  Zámena nehnuteľného majetku - pozemkov v k. ú. Bardejov

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

 

Zámena nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 v správe Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316, a obchodnou spoločnosťou Bardejovské kúpele a.s., 086 31 Bardejovské kúpele, IČO: 36 168 301, s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov nasledovne:

 1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Bardejovské kúpele a.s. nadobúdajú do vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 382, k.ú. Bardejov, a to pozemok:
 • parcelné číslo registra C KN 3997/1- lesný pozemok o výmere 20588 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1

ťarchy: bez zápisu

 1. Bardejovské kúpele a.s. odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva a zveruje do správy Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 9, k.ú. Bardejov, a to pozemok:
 • parcelné číslo registra C KN 4005/1- ostatná plocha o výmere 436 m2,
 • parcelné číslo registra C KN 4005/4- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2,

spoluvlastnícky podiel 1/1

ťarchy: bez zápisu.

            Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 546 m2.

 1. Bardejovské kúpele a.s. titulom vyrovnania rozdielu ceny zamieňaných pozemkov uhradia Prešovskému samosprávnemu kraju sumu vo výške 405.159,10 €.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v k.ú. Bardejov, v časti Bardejovské kúpele. Na pozemkoch vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bardejovské kúpele a.s., je umiestnená stavba gréckokatolíckeho kostola v skanzene v Bardejovských kúpeľoch vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Pozemok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľného územia a bude využívaný ako rekreačná a oddychová zóna pre návštevníkov Bardejovských kúpeľov.

Bardejovské kúpele a.s a  Prešovský samosprávny kraj si zámenou vysporiadajú vlastnícke pomery k pozemkom s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov vo výške 405.159,10 €.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 13.08.2021 do 30.08.2021, 10:00 hod.

Publikované: 04.08.2021 / Aktualizované: 04.08.2021 HoreTlačiť