Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku PSK do podielového spoluvlastníctva manželov Peter Miščík v spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ľubomíra Miščíková, v spoluvlastníckom podiele 1/2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, vedený na LV č. 109, k. ú. Orkucany a to:                  

 • novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/32, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. číslo 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 5148 m² a parc. č. 1342/2, orná pôda o výmere 201 m2,
 • novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/33, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc.č. 1342/2, orná pôda o výmere 201m2
 • novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/34, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. číslo 1332/2, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 6894 m²
 • novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/35, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc.č. 1341/2, orná pôda o výmere 199291 m2 a parc. číslo 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 5148 m² geometrickým plánom č. 101/2021, vyhotoveným GEODET SABINOV s.r.o., IČO: 47 177 918, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 12.05.2021 pod číslom G1-312/2021,

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

 ťarchy: bez zápisu

do podielového spoluvlastníctva manželov, kupujúcich – Peter Miščík v spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ľubomíra Miščíková, Sabinov v spoluvlastníckom podiele 1/2

Kúpna cena

1145,34 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

kupujúci si majetkovo právne vysporiadava časti parciel na ktorých má postavený plot tvoriaci záhradu so záhradným domčekom.

Zverejnenie

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 03.06. 2021 do 21.06. 2021, 10:00 hod.

Publikované: 03.06.2021 / Aktualizované: 04.06.2021 HoreTlačiť