Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Rehabilitačný pracovník-Fyzioterapeut - DSS v Sabinove

Voľné pracovné miesto - informácia

Riaditeľka Domova sociálnych služieb v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov prijme do pracovného pomeru

Rehabilitačného pracovníka - Fyzioterapeuta

Pracovné podmienky

 • Pracovný pomer na dobu určitú/neurčitú – plný pracovný úväzok
 • Práca v jednozmennej prevádzke
 • Nástup možný ihneď

Požadovaná kvalifikácia

V zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

 • Stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný pracovník
 • Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore rehabilitačný asistent
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaný fyzioterapeut
 • Vyššie odborné vzdelanie v odbore fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému

Iné kritéria a požiadavky

 • Znalosť práce s PC
 • Pozitívny vzťah k zdravotne znevýhodneným občanom
 • Znalosť zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 • Znalosť zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej spôsobilosti
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Komunikatívnosť
 • Schopnosť pracovať v tíme

Zoznam požadovaných dokladov

 • Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom
 • Profesijný životopis
 • Doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysokoškolský diplom)
 • Potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 • Platová trieda: 5
 • Hrubá mzda: od 750,00 eur v závislosti od dĺžky odbornej praxe

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom do 30.04.2021 do 12.00 hod.

Adresa podania

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083 01 Sabinov

Výberové konanie

O termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní písomne alebo telefonicky. Riaditeľka DSS si vyhradzuje právo nezaradiť do pracovného pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 51 74 70 382 (sekretariát); +421 901 756 677 (p. riaditeľka)
 • e-mail: sabinovdss@gmail.com
Publikované: 08.04.2021 / Aktualizované: 08.04.2021 HoreTlačiť