Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Asistentka riaditeľky, SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce

Voľné pracovné miesto - vyhlásenie

Riaditeľka Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovce, prijme do pracovného pomeru 

asistentku riaditeľky

Pracovné podmienky

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú - od 01.05.2021 - 30.04.2022
 • plný pracovný úväzok

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • úplné stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • komunikácia (jednanie s ľuďmi),
 • kultivovaný písomný prejav,
 • kultivovaný slovný prejav,
 • schopnosť vyjadrovania sa.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi je potrebné doručiť osobne, poštou alebo e-mailom  na adresu školy  v termíne do 15.04.2021.

Vybraní uchádzači budú  pozvaní na výberové konanie.

Adresa školy

Stredná odborná škola elektrotechnická
Hlavná 1400/1
059 51 Poprad - Matejovce

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • tel.: +421 52 773 16 96, +421 903 907 637
 • e-mail: riaditel@sosematej.sk
Publikované: 08.04.2021 / Aktualizované: 08.04.2021 HoreTlačiť