Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Riaditeľ/ka Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Vyhodnotenie 

Výberové konanie - vyhlásenie 

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • riaditeľ/ka Domov sociálnych služieb v Giraltovciach, Kukorelliho 17, Giraltovce, na funkčné obdobie 5 rokov,
 • formát PDF Výberové konanie na stiahnutie - PDF (104 kB)

Základné a kvalifikačné predpoklady

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu (preukazuje sa čestným vyhlásením),
 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (preukazuje sa úradne overenou kópiou vysokoškolského diplomu),
 • bezúhonnosť, 
 • zdravotná spôsobilosť (preukazuje potvrdením praktického lekára, nie starším ako týždeň).

Ostatné požiadavky na uchádzača

 • najmenej 5 rokov riadiacej praxe (doklad potvrdzujúci  požadovanú riadiacu prax),
 • znalosť štátneho jazyka  (predložením úradne overenej kópie vysvedčenia o maturitnej skúške),
 • znalosť príslušnej legislatívy (zákon č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch); zákon č. 446/2001 Z.z o majetku vyšších územných celkov; zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb.  o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon); zákon č.219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene  a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce; zákon ť.552č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme).

Zoznam požadovaných dokladov

 1. žiadosť o účasť na výberovom konaní podpísaná uchádzačom,
 2. motivačný list,
 3. projekt „Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v zariadení“ v písomnej forme v rozsahu 4-6 strán (navrhovaná štruktúra: zameranie, analýza aktuálneho stavu, východiska projektu na základe analýzy a  strategických dokumentov PSK, ciele, plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, spôsob hodnotenia plnenia projektu, očakávaný prínos)
 4. štruktúrovaný profesijný životopis,
 5. pre účely preukázania bezúhonností uchádzača sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/ Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
 6. písomný súhlas uchádzača so spracúvaním a zverejnením osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov (tlačivo nájdete na stránke PSK v časti výberové konanie).

Forma výberového konania

 • písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka,
 • ústna časť – individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu projektu (možnosť projektovej prezentácie); právo členov komisie klásť odborné otázky nad rámec osobnostného dotazníka súvisiace s charakterom činností štatutára nie je dotknuté.

Uzávierka prihlášok

Žiadosť spolu so všetkými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja

 • v uzavretej obálke s označením:  „Neotvárať - výberové konanie na funkciu štatutára organizácie ... (uviesť názov)“ a to v termíne do 12.04.2021.
 • Termín uzávierky žiadosti o účasť sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 12:00 hod. do podateľne Úradu PSK alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK do 24:00 hod. stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.

Zasielanie žiadostí

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí a rodiny
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov

Výberové konanie 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, oznámený písomne mailom. 

***

Prešov 30.03.2021

v. r. PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

Publikované: 31.03.2021 / Aktualizované: 27.04.2021 HoreTlačiť