Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Očkovací kalendár na rok 2021

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

Očkovací kalendár na rok 2021 pre povinné  pravidelné očkovanie detí a dospelých (platnosť od 1.1.2021)

Očkovací kalendár bol vypracovaný v  súlade s §5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov

Ročník narodenia Vek Druh očkovania Typ očkovania
2021 v 3. mesiaci života záškrt, tetanus, čierny kašel' (acelulár. vakcína),
vírusová hepatitída B,
invazívne hemofilové nákazy
detská obrna
(DTaP-VHB-HIB-lPV)
pneumokokové invazívne ochorenia
(konjugovaná vakcína (PCV), simultánna aplikácia s hexavakcínou)*
I. dávka 
(základné očkovanie)
v 5. mesiaci života II. dávka 
(základné očkovanie)
v 11. mesiaci života III. dávka 
(základné očkovanie)
2020

najskôr prvý deň 15. mesiaca, najneskôr v 18. mesiaci života

osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
I. dávka 
2017 v 5. roku života osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
II. dávka 
2016 v 6. roku života záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
2011 v 11. roku života osýpky, mumps, ružienka
(MMR)
II. dávka 
2009 v 13. roku života záškrt, tetanus, čierny kašeľ (acelulár. vakcína)
detská obrna
(DTaP-IPV)
preočkovanie
X Dospelí vo veku 30 rokov záškrt, tetanus
(dT**)
preočkovanie
každých 15 rokov

Poznámka

*Očkovanie hexavakcínou a očkovanie vakcínou proti pneumokokovým invazínym ochoreniam sa vykonáva tromi dávkami v 3.. 5. a I l. mesiaci života, pričom prvá dávka sa podá najskôr v prvom dni desiateho týždňa života vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo výskyte čierneho kašľa. Na povinné očkovanie dojčiat proti pneumokokovým invazívnym ochoreniam je určená 13-valentná konjugovaná vakcína alebo 10-valentná konjugovaná vakcína. Všetky dávky základného očkovania sa majú vykonať rovnakou očkovacou látkou.

**Preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu vykonáva kombinovanou očkovacou látkou každých 15 rokov.
V prípade prekročenia odporučeného intervalu sa preočkovanie proti záškrtu a tetanu vykoná vždy len jednou dávkou, pokiaľ je v zdravotnej dokumentácii pacienta dokumentované základné očkovanie tromi dávkami očkovacej látky proti tetanu.  Základné očkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu tromi dávkami sa vykoná len v prípade, ak nie je dôveryhodná dokumentácia základného očkovania v minulosti. Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa
odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov.

V prípade, ak sa nevykoná očkovanie podľa schémy uvedenej v očkovacom kalendári, postupuje sa v súlade s Prílohou č. 2 a vyhlášky MZ SR č. 442/2019 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z. z..

 

v. r.  PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA
vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Na stiahnutie

 

 

Publikované: 31.12.2020 / Aktualizované: 31.12.2020 HoreTlačiť