Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O.V.S. - prenájom majetku - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

Ponuka na prenájom - O.V.S.  - Stredná odborná škola obchodu a služieb, Humenné

Prešovský samosprávny kraj ( ďalej len „PSK“)

 

v zmysle § 281 a násl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení

 

zverejňuje obchodnú verejnú súťaž  (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku PSK zvereného do správy správcu majetku – vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže

 

1. Identifikácia vyhlasovateľa

Názov :                                                   Stredná odborná škola obchodu a služieb

Sídlo :                                                      Mierová 1973/79, 066 01  Humenné 

IČO :                                                        00617750

DIČ :                                                        2021166037

IČ pre DPH:                                             SK2021166037

Štatutárny orgán :                                    RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy

Kontaktná osoba:                                     Bc. Eva Gáborová, vedúca úseku technicko – ekonomických činností

Tel. č.:                                                      0918 846 129

 

2. Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Predmet zmluvy:

Nájom časti nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe vyhlasovateľa, zapísaného na LV č. 8359  k.ú. Humenné v meste Humenné, na Mierovej ulici 1973/79, a to nebytové priestory v montovanej stavbe so súpisným číslom 1973 na parcele KN C 2891/6 - prenajímaná plocha nebytového priestoru je 72,88 m2 , do nájmu nájomcu, ktorého návrh bude komisiou vyhodnotení ako najvýhodnejší.

 

Možný účel využitia: sklad, garáž.

 

Prenájom je možný v celku.

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej nájomnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá

 

a) Prílohou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže je vzor nájomnej zmluvy, ktorý je ostatným obsahom nájomnej zmluvy, na ktorom vyhlasovateľ trvá, tento bude po vyžiadaní zaslaný vyhlasovateľom záujemcovi o nájom.

 

b) Ponúknutá cena nájmu nebytových priestorov bez platieb za služby spojených s užívaním majetku minimálne v nasledovnej výške za m2 na rok:

 • Nebytový priestor – 15,00 € s DPH/m2/rok

Nájomné bude fakturované mesačne dopredu.

K nájmu nebudú nájomníkovi fakturované náklady za dodané služby spojené s užívaním priestorov, a to najmä: dodávka elektrickej energie, studenej vody, tepla z dôvodu toho, že charakter prenajatého nebytového priestoru neumožňuje a ani nepovoľuje tieto služby zabezpečiť a poskytovať.

 

Nájomcovi priestoru vzniká povinnosť 3-mesačného depozitu nájomného.

 

Nájomca hradí daň z nehnuteľnosti a poistenie majetku.

c) Prenajímateľ je oprávnený zvýšiť ročné nájomné o mieru kladnej inflácie jednostranne v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK formou písomného oznámenia nájomcovi tak, že celková výška nájomného platná k 31.12. bežného roka sa prenásobí koeficientom miery inflácie, ktorú zverejní Štatistický úrad Slovenskej republiky za predchádzajúci rok. Výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie sa neupraví, ak úprava o mieru inflácie bude menšia alebo rovná sume 30 €.

d) Všetky opravy, zhodnotenia a údržbu, ktoré si nehnuteľný majetok bude vyžadovať počas doby nájmu, vykoná nájomca po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa na vlastné náklady a v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a nájomca nebude požadovať od prenajímateľ finančnú ani žiadnu inú kompenzáciu finančných prostriedkov ním vložených do opráv, zhodnotenia a údržby predmetu nájmu.

e) Doba nájmu – nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr od 01.12.2020 s možnosťou ukončenia zmluvy výpoveďou s výpovednou lehotou 3 – mesačnou bez udania dôvodu.

4. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže

a) Návrh je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v lehote do 26.10.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:

„Obchodná verejná súťaž – Nájom nebytových priestorov  – Neotvárať!“

na adresu:

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Mierová 1973/79
066 01 Humenné

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke vyhlasovateľa súťaže. Na obálke bude uvedená identifikácia navrhovateľa.

 

b) Návrh musí obsahovať:

 •  oprávnenou osobou uchádzača podpísaný návrh nájomnej zmluvy
 • ponúkaná výška nájomného za m2/rok,
 • predmet nájmu
 • účel nájmu
 • dobu nájmu

 • presnú identifikáciu záujemcu, takto:

  • nájomca – fyzická osoba (titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo

  • nájomca – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu alebo

  • nájomca – právnická osoba  - obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu z Obchodného registra resp. iného registra potvrdzujúceho právnu subjektivitu navrhovateľa, údaj o registrácii – napr. Obchodný register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ...

 • súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže

 • kontaktné údaje navrhovateľa (napr. telefón, e-mail)

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených návrhov.

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky súťaže.

e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy.

g) Účastník súťaže nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených/spojených s účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaže.

h) Navrhovateľ predložením návrhu nájomnej zmluvy v obchodnej verejnej súťaže súhlasí so zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel uzavretia nájomnej zmluvy a tvoriaci nájomný vzťah.

5. Ohliadka majetku

Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po telefonickom dohovore: RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka školy, tel. číslo 0915 869 094, Bc. Eva Gáborová, vedúca úseku technicko – ekonomických činností tel. číslo 0918 846 129

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 09.10.2020 do 26.10.2020 do 12.00 hod.

Publikované: 09.10.2020 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť