Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

"Letná škola" na SOŠ služieb v Prešove

Nultý ročník "Letnej školy" pre žiakov SOŠ služieb v Prešove

Školstvo

Každý zanietený pedagóg s dlhoročnými skúsenosťami by o pravdivosti Aristotelových slov, že „vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody“, mohol a vedel rozprávať hodiny. Posledné obdobie, obdobie pandémie ochorenia COVID 19,  obdobie dištančného vzdelávania, však prekvapilo všetkých – učiteľov, žiakov, rodičov...všetkých, srdcom aj mysľou spojených so školou.

Zo dňa na deň, niekedy z hodiny na hodinu boli od pedagógov očakávané zmeny štruktúry, obsahu i formy vyučovania, komunikácie i hodnotenia. Z kolektívneho prístupu sa nevyhnutne stal prístup individuálny, riešený virtuálnou formou, čo bolo u profesionálov akejkoľvek aprobácie s dlhoročne pestovanými pedagogickými grifmi, neuveriteľnou skúškou flexibility, kreativity, odolnosti...

Možno práve toto obdobie nám  umožnilo vcítiť sa do mysle i duše „začínajúceho“,  v prípade STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY SLUŽIEB (Košická 20, Prešov) – začínajúceho žiaka strednej školy.

Budúceho prváka, budúceho študenta špecifických odborov, ktoré škola v prvom ročníku ponúka, (kaderník, fotograf, kozmetik, kaderník-vizážista, grafik tlačových médií) čaká netradičný nástup do školy, často sprevádzaný rovnako neštandardnými emóciami – radosť z návratu ku kolektívu, očakávanie niečoho nového. Možno nového štartu, príležitosti pre akúsi pomyselnú deliacu čiaru zmiešanej s obavami z množstva noviniek, zvládnutia situácií, nových priestorov, nových vzťahov – obavy z prekročenia komfortnej zóny.

Je nesmierne dôležité, aby  zo strany učiteľov, ale aj žiakov i rodičov bolo takéto prechodne náročné obdobie s očakávaním vývoja budúcnosti zvládnuté v pokoji, atmosfére bezpečia a empatie.

Pandémia priniesla málo pozitív, avšak neprehliadnuteľným signálom pre pedagogickú verejnosť bola a je nevyhnutnosť užšej spolupráce medzi školou a rodinou a schopnosti školy byť pre rodinu žiaka i žiaka samotného garantom kvalitného vzdelania v bezpečnom, tvorivom a dôveryhodnom profesionálnom prostredí.

Prvým pokusom o nadviazanie takejto spolupráce bola výzva budúcim prvákom k účasti na LETNEJ ŠKOLE FRESH, v dňoch 25.-27. augusta 2020, v priestoroch STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY SLUŽIEB v Prešove na Košickej ulici.

Už samotné slovo „fresh“ evokuje niečo čerstvé svieže..., v prípade špecifického školského prostredia plné poznania, kreativity, talentu, zaujímavostí...

Cieľom LETNEJ ŠKOLY bolo v prvom rade uľahčenie, zefektívnenie, niekedy komplikovanej adaptácie na stredoškolské prostredie s prihliadnutím na špecifickosť obdobia, ktoré učiteľ či žiak prežíva – návrat do štandardného výukového režimu po niekoľkomesačnej prestávke. LETNÁ ŠKOLA bola rovnako jedným z pokusov podporiť pocit bezpečia, motivovať budúceho žiaka pre ďalšie (sociálne i edukačne veľmi dôležité) obdobie života, vytvoriť prostredie tvorivosti, rozvoja logiky i kritického myslenia, pripravenosti zvládať záťaž, schopnosti stanoviť si priority...

LETNÁ FRESH ŠKOLA bola tematicky rozdelená do troch blokov – troch kempov, ktoré budúci žiaci absolvovali 25.-27. augusta 2020, v čase  9.00 – 12.00 hod., v spoločnosti školského psychológa, vedenia školy, pedagógov i asistentov učiteľa, za dodržiavania všetkých náležitých hygienicko - epidemických  opatrení a v príjemnej tvorivej atmosfére.

I. BLOK – SUMMER CAMP POZNANIA umožnil budúcim prvákom stretnutie a zoznámenie sa s vedením školy i školskou psychologičkou, čo sa stalo akýmsi prvým adaptačným krokom do života stredoškoláka na STREDNEJ  ODBORNEJ ŠKOLE SLUŽIEB na Košickej ulici v Prešove. Zoznámili sa s históriou školy, spoznali systém i priestory školy, ktorá sa snaží pracovať na princípoch profesionality, tvorivosti, bezpečia a tolerancie. Pohľady budúcich prvákov boli samozrejme ešte nesmelé a otázky neisté. Správnosť takéhoto projektu však ukázali nasledujúce hodiny a dni.

II. BLOK – SUMMER CAMP bol venovaný tvorivosti, praktickým zručnostiam YOUNG PROFESIONAL. Bol pokusom o akúsi vstupnú bránu do sveta módy, najnovších trendov a techník v oblasti beauty sektora. Témy približujúce starostlivosť o pleť a vlasy tínedžera, ruky, nechty, prsty, tetovanie a iné formy zdobenia tela boli sprostredkované majstrami odborného výcviku a učiteľmi odborných predmetov. Motivačné priblíženie odbornej stránky budúcich profesií sa stretlo s veľkým záujmom.

 III. BLOK – SUMMER CAMP bol venovaný poznaniu, akademickým zručnostiam a naštartovaniu odolnosti. Učitelia prírodovedných, humanitných, ekonomických i umeleckých predmetov sa pokúsili budúcich prvákov zážitkovo – sociálnymi hrami, tvorivými cvičeniami, diskusnými fórami implantovať do tvorivého empatického prostredia stredoškolského vyučovania a zoznámiť ich so špecifickým prostredím ateliérov a odborných učební. Budúci prváci tak postupne nadobudli sebaistotu, nové prostredie sa im postupne približovalo a topili sa ľady ich začínajúcich kamarátstiev.

Celé podujatie prebiehalo pod záštitou a za aktívnej účasti vedenia školy  - riaditeľky školy Ing. RENÁTY FEDORČÍKOVEJ a zástupkyne riaditeľky školy Ing. Adriany Zuskovej.

Garantom a lídrom celého projektu bola školská psychologička PhDr. Ľubomíra Bujňáková, ktorá je rovnako garantom ďalšej spolupráce s rodičmi i zákonnými zástupcami žiakov v oblastiach:

 • konzultácií prístupov, spôsobov a foriem vzdelávania žiakov (vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami)

 • riešenia výchovných ťažkostí, nepredvídaných situácií

 • riešenia problémov v rovesníckych vzťahoch vrátane šikanovania

 • spolupráce s kariérovým resp. výchovným poradcom pri výbere vysokej školy, ale aj so všetkými pedagógmi školy.

Aktívnou účasťou v kempe boli k dispozícii budúcim prvákom aj výchovná poradkyňa PaedDr. Iveta Haganová, hlavná majsterka Mgr. Ľubica Žuravľovová , z technicko-ekonomického  úseku Ing. Richard Sabol, učitelia a majstri odborného výcvku Bc. Blizmanová, Ing. Cehelníková, Ing. Čentíková, Ing. Farbulová, Mgr. Halická,  PhDr. Hermanovská, Mgr. Mudríková, Ing. Trusová, asistentky učiteľa  Mgr. Pavlenková, Mgr. Sisáková, Mgr. Sontágová.

Veľmi dôležitý a užitočný bol rovesnícky kontakt a spolupráca budúcich prvákov so zástupcami ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY, Karolínou Majirskou a Jozefom Capom z III.A triedy.

,,Pouč sa zo včerajška, ži pre dnešok, dúfaj v zajtrajšok. Dôležité je neprestať klásť si otázky”, povedal Einstein.

Komplikovaný včerajšok nás teda poučil, dôkazom čoho je „dnešná“ LETNÁ FRESH ŠKOLA, pre ktorú sme aktívne žili tri dni, a ktorá, dúfame,  prinesie sladké ovocie v podobe ŠKOLY AKO MIESTA, KDE DETI „NEMUSIA“, ALE CHCÚ, KDE POZNÁVAJÚ, TVORIA. Školy, v ktorej prežívajú pozitívne city - RADOSŤ, ŠŤASTIE, POCITY SPOKOJNOSTI, PRIJATIA A BEZPEČIA.

„Nultý ročník“ Letnej školy potvrdil potrebu inovatívnej aktivity stredoškolských pedagógov, ktorá uľahčí a zefektívni náročný proces adaptability žiaka základnej školy pri prechode na strednú školu.

***

PhDr. Ľubomíra Bujňáková
garant projektu

Fotogaléria

Publikované: 10.09.2020 / Aktualizované: 11.09.2020 HoreTlačiť