Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Nájom nehnuteľného majetku PSK – časti pozemkov v k. ú. Kapušany z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Nájom nehnuteľného majetku v k.ú. Kapušany vo vlastníctve PSK, v správe SÚC PSK do nájmu nájomcu Národná diaľničná spoločnosť, a.s., z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja

Prenajímateľ

Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859

Nájomca

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35919001

Predmet nájmu

nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2346, k.ú. Kapušany a to:

 • diel č. 8 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 11 m2
 • diel č. 9 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 19 m2
 • diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere dielu 188 m2

odčlenených od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10718 m2, geometrickým plánom na dočasný a ročný záber pozemkov č. 31628826-5/2014/b, vypracovaným Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne overený Ing. Tibor Bugár, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 03.03.2014.

spoluvlastnícky podiel: 1/1,

ťarchy: podľa LV č. 2346

za nižšie uvedených podmienok:

 • Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená Znaleckým posudku č. 27/2018, ktorý dňa 31.7.2018 vyhotovila znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností SAZO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277,

 • Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov severný obchvat, II. etapa, ktorej je nájomca investorom a budúcim stavebníkom. V rámci stavby pôjde o vybudovanie priepustov, osvetľovacích bodov a preloženie káblového diaľkového vedenia.

 • Doba nájmu: doba určitá

Doba nájmu do 1 roka pre diel č. 9 o výmere 19 m2diel č. 10 o výmere 188 m2 začína plynúť odo dňa skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí a  nájom sa končí uplynutím jedného roka.

Doba nájmu po dobu výstavby pre diel č. 8 o výmere 11 m2, začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a uplynie dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu)

LV č.

Register

KN

Parcela

Diel

Výmera dielu v m2

Ročné nájomné za 1 m2 v EUR

 Nájomné za 12 mesiacov v EUR

Spoluvlastnícky podiel

2346

C

1372

8

11

1,455

16,005

1/1

2346

C

1372

9

19

1,455

27,645

1/1

2346

C

1372

10

188

1,455

273,540

1/1

                                        SPOLU   317,19 EUR/ročne       

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – komunikácie  R4 Prešov severný obchvat, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu. 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00.

Publikované: 23.03.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť