Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod 50% podielu na združenej činnosti v k. ú. Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod 50% podielu na združenej činnosti do vlastníctva kupujúceho obce Spišský Hrhov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

Prevod 50% podielu na združenej činnosti  v spoluvlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, k. ú. Spišský Hrhov, a to:

prevod 50% podielu na združenej činnosti rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ na pozemku a stavbe vo vlastníctve Obce Spišský Hrhov v zmysle Zmluvy o združení právnických osôb č. 671/2016/ODSM a Dodatku č.1 ku Zmluve o združení právnických osôb č. 671/2016/ODSM

Kupujúci  

Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov, IČO: 00 329 592

Kúpna cena

1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Rekonštrukcia nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Hrhov. Ide o jej zveľadenie a slúži len na plnenie úloh obce. Obec stavbu spravuje a ako samospráva vykonáva verejnoprospešnú činnosť.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00 hod.

 

Publikované: 23.03.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť