Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod pozemku v k. ú. Stará Ľubovňa z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnenie zámeru na Zámena nehnuteľného majetku v k. ú. Stará Ľubovňa medzi Prešovským samosprávnym krajom v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja a Gurman, s. r. o., bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Gurman, s. r. o., Prešovská 8, Stará Ľubovňa, IČO: 31731198, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov nasledovne:

1)  Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Gurman, s. r. o. nadobúda do vlastníctva nehnuteľný majetok, a to:

novovytvorený pozemok registra C KN:

- parcelné číslo 4541/12, orná pôda o výmere 129 m2,

- parcelné číslo 4628/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2,

- parcelné číslo 4628/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2,

odčlenené od pozemku registra E KN, parcelné číslo 2549, orná pôda o výmere 2463 m2, zapísaného na LV č. 5574, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 33/2019, vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647,

spoluvlastnícky podiel 1/1,

ťarchy: bez zápisu.

Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2.

2)  Gurman, s.r.o. odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, a to:

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 654/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2,

odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 654/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 454 m2, zapísaného na LV č. 419, k. ú. Stará Ľubovňa,  geometrickým plánom č. 69/2019, vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647,
 

Gurman, s. r. o. odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva  nehnuteľný majetok, a to:

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 4474/3, trvalý trávny porast o výmere 313 m2,

odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 4474/2, trvalý trávny porast o výmere 16032 m2, zapísaný na LV č. 4151, k. ú. Stará Ľubovňa,  geometrickým plánom č. 34/2019, vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647
 

spoluvlastnícky podiel 1/1,

ťarchy: bez zápisu

Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Zámenou pozemkov si Prešovský samosprávny kraj majetkovoprávne vysporiada pozemky pod stavbou „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ a pozemky, ktoré budú slúžiť Národopisnej expozícii v prírode - skanzen v Starej Ľubovni. Pozemky, ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj sa zamenia za pozemky, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Gurman, s.r.o. a sú mimo cestné teleso cesty III/3120. Pozemky, ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj, budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem).

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00 hod.

 

 

 

               

               

 

 

 

 

 

 

Publikované: 23.03.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť