Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho Mesto Podolínec z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Podolínec, a to:

existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 – 0,143

za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie.

Kupujúci  

Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132

Kúpna cena

1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Uvedený úsek cesty III/3123  v dĺžke 0,143 km sa nachádza v intraviláne Mesta Podolínec. Mesto Podolínec pri rekonštrukcii Mariánskeho námestia zrekonštruovalo túto časť cesty III/3123, ktorá je využívaná ako dopravne skľudnená zóna s usmernenou a obmedzenou statickou a dynamickou dopravou. Mesto Podolínec navrhlo Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja zámenu predmetných úsekov ciest, majetkovo vysporiadalo pozemky pod komunikáciami a v rámci Regionálneho operačného programu, Výzvy 4.1a Regenerácia sídiel v obciach postihnutých povodňou v roku 2010 a taktiež zrekonštruovalo ul. Bernolákovu.Zostávajúca časť cesty III/3123 určená na vyradenie z cestnej siete ciest II. a III. triedy má v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie, úsek nevyhovuje šírkovým parametrom cesty III. triedy a  po tomto úseku nie je vedená ani verejná autobusová doprava.Z navrhovaných dôvodov navrhujeme túto časť cesty III/3123 v dĺžke 0,143 km z cestnej siete ciest II. a III triedy na území PSK vyradiť a zaradiť do siete miestnych komunikácií. 

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03.2020 do 31.05.2020, 10:00 hod.

 

 

 

Publikované: 23.03.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť