Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru na prevod nehnuteľného majetku PSK do vlastníctva kupujúceho Mesto Humenné z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

V súlade s § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, Prešovský samosprávny kraj zverejňuje zámer na prevod nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

Predmet prevodu

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného na LV č. 6228, k. ú. Humenné, a to pozemky:

pozemok registra E KN, parcelné číslo 1135, záhrada o výmere 154 m2

spoluvlastnícky podiel 1/1,

ťarchy: podľa LV č.6228

Kupujúci  

Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34,  066  01  Humenné, IČO:323021

Kúpna cena

1,00 €

Dôvod hodný osobitného zreteľa

Mesto Humenné realizuje rozšírenie parkovacích plôch pri objektoch Detská poliklinika a Mestská polícia v Humennom. Z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania mestskej komunikácie s cieľom utvorenia ucelenej komunikácie je parcela E KN 1135 o výmere 154 m2,  ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Všetky okolité pozemky sú vo vlastníctve Mesta Humenné.

 

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 23.03. 2020 do 31.05.2020, 10:00 hod.

 

Publikované: 23.03.2020 / Aktualizované: 23.03.2020 HoreTlačiť