Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Finančný manažér

Voľné pracovné miesto

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, prijme do pracovného pomeru

 • Finančného manažéra

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú počas implementácie projektu

Požadovaná kvalifikácia

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prednostne ekonomického zamerania
 • prax v oblasti finančného riadenia a/alebo účtovníctva minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
 • kópie dokladov o vzdelaní (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom)
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • orientácia na výsledok a cieľ
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie

Iné kritéria a požiadavky

 • znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020,
 • znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2014 – 2020,
 • odborná prax v dĺžke minimálne dvoch rokov v oblasti finančného riadenia/účtovníctva preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • znalosť legislatívy týkajúcej sa procesov verejného obstarávania výhodou,
 • výhodou skúseností s finančným riadením projektov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a prípravou žiadostí o platbu,
 • výhodou skúseností so spracovaním personálnych výdavkov

Forma odmeňovania

 • hrubá mzda pri plnom pracovnom úväzku od 1 500,00 EUR (osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Finančný manažér“ a to v termíne do 25.03.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • alebo emailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Finančný manažér a  to v termíne do 25.03.2020

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom

Bližšie informácie, kontaktná osoba

  PaedDr. Martina Slivková, Odbor Strategického rozvoja a Projektového riadenia

Publikované: 17.3.2020 / Aktualizované: 17.03.2020 HoreTlačiť