Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Administratívny pracovník - 5 voľných pracovných miest

Voľné pracovné miesto

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, zastúpený PaedDr. Milanom Majerským, PhD., predsedom Prešovského samosprávneho kraja, prijme do pracovného pomeru

 •  Administratívneho pracovníka

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer s nástupom – podľa dohody, čo najskôr - plný pracovný úväzok, pracovný pomer na dobu určitú počas implementácie projektu
 • predpokladaný počet miest obsadzovaných na pozícií Administratívny pracovník je 5

Požadovaná kvalifikácia

 • stredoškolské vzdelanie
 • prax v oblasti administratívy minimálne 2 roky

Zoznam požadovaných dokladov

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte
 • kópie dokladov o najvyššom ukončenom vzdelaní 
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, 2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • zodpovednosť, spoľahlivosť, dôslednosť, precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie a samostatnosť pri rozhodovaní
 • komunikatívnosť, schopnosť pracovať v kolektíve
 • orientácia na výsledok a cieľ
 • veľmi dobré analytické schopnosti, koncepčné myslenie

Iné kritéria a požiadavky

 • odborná prax v dĺžke minimálne dvoch rokov v oblasti administratívy preukázaná životopisom príp. referenciou,
 • výhodou skúsenosti s administratívnou prípravou a kontrolou podkladov do žiadostí o platbu, monitorovacích správ a pracovných výkazov pri implementácii projektov v rámci štrukturálnych fondov,
 • výhodou skúseností so spracovaním personálnych výdavkov a/alebo cestovných príkazov pri implementácii projektov v rámci štrukturálnych fondov

Forma odmeňovania

 • hrubá mzda pri plnom pracovnom úväzku od 950,00 EUR (osobný plat podľa §7a zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)

Termín podania žiadosti

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto Administratívny pracovník“ a to v termíne do 25.03.2020. Za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku poštovej pečiatky alebo pečiatky podateľne Úradu Prešovského samosprávneho kraja
 • alebo emailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu: Žiadosť o prijatie do zamestnania Administratívny pracovník a  to v termíne do 25.03.2020

Adresa podania

Úrad Prešovského samosprávneho kraja

Námestie mieru 2

080 01 Prešov

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky, súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom
 • o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom

Bližšie informácie, kontaktná osoba

  PaedDr. Martina Slivková, Odbor Strategického rozvoja a Projektového riadenia

Publikované: 17.3.2020 / Aktualizované: 17.03.2020 HoreTlačiť