Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

13. zasadnutie Komisie zdravotníctva pri ZPSK (22.01.2020)

Pozvánka

Termín zasadnutia:

22.01.2020 o 14.00 hod.

Miesto konania:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, Prešov (zasadačka - 1. poschodie)

Program

 1. Schválenie programu rokovania
 2. Voľba  overovateľov  zápisnice
 3. Informácia o výkone  lekárenskej pohotovostnej služby v súlade s novelou zákona NR SR č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v PSK od 01.01.2020 (Mgr. Andrea Harasztová)
 4. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ SR „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ za oblasť zdravotníctva (Mgr. Ľubica Cuperová)
 5. Informatívna správa o výsledku finančnej kontroly ÚHK obchodnej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. (JUDr. Lýdia Budziňáková, MBA)
 6. Rôzne
 7. Záver

 

 

 

MUDr. Martin Lajoš, v. r.
predsedníčka komisie

 

Publikované: 28.12.2017 / Aktualizované: 28.02.2020 HoreTlačiť