Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie - správa IS

Kompetencie oddelenia správy informačných systémov

Úlohou oddelenia je systémovo administratívna činnosť zameraná na správu informačných systémov a rozvoj spoločnej koncepcii pre Úrad PSK a OvZP. Zabezpečenie správy systémov so zabezpečením dodržiavania bezpečnostných rámcov a legislatívnych procesov.

Správa IS

Zabezpečuje samotnú správu IS:

 • zabezpečuje správnu funkcionalitu aplikácii IS ich procesov a výstupov
 • poskytuje podporu a usmernenia pre užívateľov v súvislosti s prevádzkou IS
 • v prípade potreby zabezpečuje evidenciu, aktualizáciu prístupových práv zamestnancov v spravovaných IS resp. ich aplikácii
 • navrhuje, koordinuje a realizuje školenia k jednotlivým informačným systémom podľa potreby

Bezpečnosť informačných systémov

Zabezpečuje bezpečnosť informačných systémov PSK v zmysle platnej legislatívy a za týmto účelom:

 • navrhuje a aktualizuje pravidlá bezpečnostnej politiky informačných systémov PSK
 • kontroluje dodržiavanie bezpečnostnej politiky informačných systémov PSK
 • navrhuje a koordinuje inováciu technologickej infraštruktúry k zabezpečeniu bezpečnostnej politiky informačných systémov a infraštruktúry PSK
 • navrhuje bezpečnostné opatrenia zadefinované bezpečnostnou politikou (správa firewallu, antivírových programov a zabezpečuje testovanie bezpečnosti)

Rozvoj informačného systému

Zabezpečuje rozvoj informačného systému PSK najmä v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov PSK (ďalej "KRIS PSK") a za týmto účelom:

 • podieľa sa na prerokovávaní požiadaviek na rozvoj Informačného systému PSK a pripravuje podklady pre určovanie vhodných technológii – špecifikácii pre nákup aplikačných a technických prostriedkov formou verejného obstarania
 • vypracováva analýzy a podklady pre tvorbu nových aplikačných programov
 • koordinuje spracovanie návrhov na rozvoj Informačného systému PSK navrhuje aktualizácie KRIS PSK cez systém META IS
 • realizuje úlohy rozvoja Informačného systému prierezovo naprieč odbormi ÚPSK
 • koordinuje zavádzanie projektov aplikačného programového vybavenia vrátanie metodického usmerňovania a testovania
 • vydáva vnútroorganizačné normy a metodiky zahrňujúce jednotlivé postupy pre prácu s informačnými systémami
 • nasadzuje projekty aplikačného programového vybavenia do rutinnej prevádzky a zabezpečuje zmluvné dohody pre samotné nasadenie a následný servis

Štandardizácie informačných systémov

Zabezpečuje činnosti v oblasti štandardizácie informačných systémov PSK v zmysle platnej legislatívy a za týmto účelom koordinuje aplikácie a dodržiavanie:

 • technických štandardov a to štandardov pre prepojenie, štandardov pre prístup k elektronickým službám, štandardov pre webové služby, štandardov integrácie dát, štandardov prístupnosti webových stránok a pod.
 • štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov
 • štandardy názvoslovia informačných systémov a elektronických služieb
 • dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky
 • štandardy ohľadne elektronickej komunikácie (e-podateľňa), správa podpisových kvalifikovaných certifikátov a pečatí

Komunikácia s tretími osobami

 Komunikuje s tretími osobami podieľajúcimi sa na správe a údržbe informačných systémov pripravuje a odsúhlasuje zmluvy a ich podklady pre nákup Informačných systémov

Koncept komunikačných technológií a prístup pre pripojenie OvZP

Odsúhlasuje koncept komunikačných technológií a prístup pre pripojenie OvZP do siete VUCNET a definuje politiku prístupu do siete VUCNET

Projektové riadenie

Zabezpečuje projektové riadenie existujúcich a rozvojových IT projektov

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor informačno-komunikačných technológií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 197

E-mail: sekretariat.ikt@vucpo.sk

             veduci.ikt@vucpo.sk

    

Podpora IKT

 • Podpora SPIN
 • Podpora e-služby
 • Podpora web PSK
 • Podpora pre zmluvy PSK
Publikované: 18.03.2019 / Aktualizované: 18.03.2019 HoreTlačiť