Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Sadzobník - zdravotníctvo

Sadzobník správnych poplatkov (zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - položka 150) na úseku zdravotníctva

Predmet platby - úkon Poplatok pre fyzické osoby Poplatok pre právnické osoby
Vydanie nového povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

500 EUR

Vydanie povolenia z dôvodu nového druhu alebo rozsahu zmeny prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmeny odborného zástupcupodľa § 17 zákona č. 578/2004 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Vydanie nového povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 80 EUR

 500 EUR
Vydanie povolenia z dôvodu zmeny podľa § 8 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. v platnom znení

 50 EUR

 50 EUR

Zníženie poplatkov pri elektronickom podaní

§ 6 odsek 2

Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta5) a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka; v týchto prípadoch sa však poplatok znižuje najviac o 70 eur. Ak sú súčasťou návrhu prílohy, uplatní sa znížená sadzba poplatkov podľa prvej vety len vtedy, ak sú tieto prílohy v elektronickej podobe.

Spôsob úhrady poplatku  

  • Poplatok sa platí bez výzvyje splatný pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu pre vydanie povolenia.
  • Úhrada poplatku na účet PSK vedený v Štátnej pokladnici č.: IBAN: SK94 8180 0000 0070 0051 9138.

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie   Sadzobník správnych poplatkov a úhrad   Sadzobník - zdravotníctvo

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: