Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

21. zasadnutie (18. 10. 2016)

18. októbra 2016 - 21. zasadnutie Zastupiteľstva PSK

Dátum a miesto konania

18. október 2016 o 10.00 - malá zasadačka Obvodného úradu, Námestie mieru 3, Prešov

Program zasadnutia

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK
 3. Návrh na udelenie Cien PSK
 4. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 325/2016 zo dňa 25. 4. 2016
 5. Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 15/2008 v platnom znení
 6. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016
 7. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2017/2018
 8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti v Bardejovskej Novej Vsi, Jabloňová 7, 085 01 Bardejovská Nová Ves
 9. Návrh na splynutie Domova sociálnych služieb Dúha a ProALIA a zriadenie Zariadenia sociálnych služieb Egídius
 10. Návrh na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK
 11. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2016 – 2017
 12. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.
 13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa
 14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
 15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
 16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 137/2014 zo dňa 9. 12. 2014
 17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 27/2014 zo dňa 18. 2. 2014
 18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ – stavebné práce
 19. Rôzne
 20. Interpelácie poslancov
 21. Záver

Materiály k bodom programu 

Upozornenie!

Materiály k jednotlivým bodom rokovania 21. zasadnutia sú prístupné prostredníctvom e-zastupiteľstva PSK.

banner - eZastupiteľstvo - elektronické zastupiteľstvo

Priamy prenos a záznam zo zasadnutia

Zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bolo možné sledovať v priamom prenose prostredníctvom internetovej televízie TABLET.TV

dekoračný obrázokVideozáznam 21. zasadnutia ZPSK (18. 10. 2016 o 10.00) - Krajskí poslanci upravili rozpočet, presunuli peniaze na aktuálne potreby

Videozáznamy z ďalších zasadnutí nájdete v archíve zasadnutí Zastupiteľstva PSK

Materiály po zasadnutí

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie organizačné a registratúry

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Kontakt: 051 / 70 81 311

    

TASR TV - Logo PSK - symbolický obrázok k záznamom živého vysielania Zastupiteľstva PSK

Publikované: 10.10.2016 / Aktualizované: 07.06.2017 HoreTlačiť