Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odvolania

Odvolacie konanie - mikroprojekty Karpatský euroregión (KER)

Odvolacie konanie v súlade s čl. 74 (3) nariadenia (EÚ) 1303/2013 pre mikroprojekty riadené v rámci strešných projektov realizovaných v partnerstve Združenia Karpatský euroregión Poľsko a Vyššieho územného celku v Prešove v Programe Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Príloha č. 2 - Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty)

 • Podanie odvolania len na platnom formulári !formulár na stiahnutie - RTF (528 kB) 
 • Podpísané odvolanie zašle vedúci partner/žiadateľ v priebehu 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia oznámenia o výsledku hodnotenia/výberu mikroprojektu na e-mailovú adresu: sekretariat@karpacki.pl
  alebo na adresu: Združenie Karpatský euroregión Poľsko, Rynek 16, 35-064 Rzeszów (tel./fax. 17 852 52 05)
 • Pozor! Odvolanie sa podáva dvojjazyčne, t. j. v poľskom a v slovenskom jazyku.
 • Odvolanie sa spravidla vybavuje v priebehu 20 kalendárnych dní od jeho doručenia.
 • Detailné informácie týkajúce sa odvolacieho konania sú uvedené v prílohe aktuálnej Príručky pre mikroprijímateľa PSK-Karpaty (Príloha č. 4 - Rokovací poriadok Výboru pre mikroprojekty)

Podávanie odvolania

 1. Odvolanie je možné podať, ak hodnotenie/výber mikroprojektu nebolo podľa názoru žiadateľa v súlade s postupmi hodnotenia/výberu stanovenými v dokumentoch týkajúcich sa výzvy na predkladanie mikroprojektov. Odvolanie nie je možné podať z dôvodu vyčerpania alokácie v rámci výzvy.
 2. Odvolanie môže podať výhradne Vedúci partner/Žiadateľ mikroprojektu.
 3. Proti výsledku hodnotenia jednotliv
 4. Odvolacie konanie neprebehne, ak:
  a) bolo odvolanie podané po uplynutí lehoty,
  b) odvolanie podá subjekt, ktorý nie je vedúcim partnerom/žiadateľom mikroprojektu,
  c) neboli splnené požiadavky stanovené v bode 1 a 2,
  d) v ktorejkoľvek fáze odvolacieho konania dôjde k vyčerpaniu finančných prostriedkov určených na mikroprojekt.
 5. Oznámenie o tom, že odvolacie konanie neprebehne, zašle Euroregión vedúcemu partnerovi/žiadateľovi v spolupráci s Vyšším územným celkom v Prešove.
 6. Komisia pre vybavovanie odvolaní môže vyzvať vedúceho partnera/žiadateľa, aby doplnil dokumenty, podal dodatočné vysvetlenia alebo získal odborný posudok.
 7. Komisia pre vybavovanie odvolaní prijíma rozhodnutie o súhlasnom alebo zamietavom stanovisku k odvolaniu.
 8. Euroregión za spolupráce s Vyšším územným celkom v Prešove bezodkladne písomne oznámi Žiadateľovi mikroprojektu výsledok odvolacieho konania.
 9. Rozhodnutie o odvolaní je konečné, záväzné pre všetky strany a nemôže byť predmetom ďalších odvolacích konaní v rámci Programu. Horeuvedené konanie neporušuje právo na odvolanie vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov, predovšetkým práva tých žiadateľov, ktorých žiadosti boli zamietnutéých kritérií nie je odvolanie prípustné.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 06.07.2016 / Aktualizované: 20.02.2018 HoreTlačiť