Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kompetencie na úseku humánnej farmácie

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z.

Popis činností a kompetencií v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 1. Vydáva povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo:
  • a)  verejnej lekárni,
  • b)  výdajni zdravotníckych pomôcok,
  • c)  výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok,
  • d)  výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.  
 2. Vykonáva štátny dozor nad poskytovaním lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok,
 3. Schvaľuje prevádzkový čas vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických  zdravotníckych pomôcok, vo výdajni audio-protetických zdravotníckych pomôcok.
 4. Organizuje a nariaďuje poskytovanie lekárenskej pohotovostnej služby vo verejnej lekárni.
 5. Vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaní štátneho dozoru.
 6. Prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá pokuty.
 7. V spolupráci so štátnym ústavom rozhoduje, určuje a dohliada nad spôsobom nakladania so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok.
 8. Informuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o nedostatkoch v kvalite humánneho lieku a zdravotníckej pomôcky, o pozastavení registrácie  humánneho lieku a stiahnutí humánneho lieku alebo zdravotníckej pomôcky z trhu laebo stiahnutie zdravotníckej pomôcky z prevádzky.
 9. Rieši podnety a sťažnosti na úseku humánnej farmácie.
 10. Zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva a štátnym ústavom, ktoré sa týkajú humánnej farmácie a účelnej farmakoterapie.
 11. Vedie a priebežne aktualizuje databázu zdravotníckych zariadení, ktoré majú vydané povolenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, vo výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok a vo výdajni audio-protetickcýh zdravotníckych pomôcok.
Publikované: 16.03.2016 / Aktualizované: 24.08.2018 HoreTlačiť