Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Predaj prebytočného majetku

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) pri prenájme prebytočného majetku postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Podľa § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, sa prevody vlastníctva musia vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, dobrovoľnou dražbou, priamym predajom, alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a, ods.8, písm.e).

Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku schvaľuje v zmysle s § 9, ods.3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných Zastupiteľstvo PSK.

Zámer predať svoj majetok a spôsob predaja zverejňuje PSK v súlade s § 9a ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, na úradnej tabuli PSK, na internetovej stránke PSK a v regionálnej tlači, pričom ak sa jedná o prevod na základe obchodnej verejnej súťaže, alebo dobrovoľnej dražby, oznámenie v regionálnej tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže, alebo dražby.

PSK v súlade s §9, ods.3, písm. b) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) schvaľuje prostredníctvom zastupiteľstva podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod jeho prebytočného nehnuteľného majetku realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejňuje PSK v súlade s § 9a ods. 3 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.

PSK zverejní zámer predať majetok priamym predajom najmenej na 15 dní a zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. PSK nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu presiahne 40 000 eur. Stanovenie všeobecnej hodnoty majetku nesmie pri priamom predaji byť v deň schválenia prevodu zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov.

  • Informácie týkajúce sa predaja prebytočného nehnuteľného majetku sú zverejnené na portáli PSK.
  • Informácie týkajúce sa prevodov prebytočného hnuteľného majetku sú zverejnené na portáli PSK.

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Predaj majetku PSK

Filter:

Číslo výberového konania - zadajte hľadané číslo

Nenašli sa žiadne záznamy.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Majetok   Predaj majetku PSK

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: