Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v rozsahu svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo znenia §76 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, napr. :

  • zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na území Prešovského samosprávneho kraja,
  • vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov na svojom území,
  • vedie evidenciu zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území kraja,
  • zriaďuje a kontroluje krízové strediská,
  • poskytuje obci, akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení,
  • spolupracuje s inými subjektmi v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Informácie sú prioritne určené pre vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - právnické osoby, fyzické osoby, obce.

Informácie z oblasti sociálnoprávnej ochrany dieťaťa a sociálnej kurately nájdete na týchto odkazoch:

Webové portály zamerané na ochranu práv dieťaťa:

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť vyplnením elektronického formulára priamo z portálu PSK - Všeobecné elektronické podanie.

Podanie

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Sociálne služby   Ochrana práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: