Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.

Návrh je zverejňovaný na pripomienkovanie pre širokú verejnosť na portáli PSK.  Občania môžu podať pripomienky elektronicky vyplnením nižšie uvedeného formulára.

Lehota vybavenia služby

Konkrétna lehota na zasielanie pripomenok k návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb je presne definovaná aktuálnym pripomienkovým konaním v časti Publikované materiály na pripomienkovanie.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované materiály na pripomienkovanie

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie daného materiálu.

 

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Sociálne služby   Koncepcia rozvoja sociálnych služieb - pripomienkovanie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: