Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC

Popis služby

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (záväzný v príslušnom rozpočtovom roku s výhľadom aj na obdobie ďalších dvoch rokov). Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje je zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu PSK je prerokovaný a následne schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Samotnému schváleniu návrhu rozpočtu PSK predchádza pripomienkové konanie, a to v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch podľa, ktorého musí byť  návrh rozpočtu verejne prístupný najmenej 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja. 

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Schválený rozpočet Prešovského samosprávneho kraja

Publikované návrhy rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja boli prerokované a schválené Zastupiteľstvom PSK.

Publikované materiály

Rok
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete elektronicky požiadať o doplňujúce informácie k návrhu rozpočtu PSK, môžete tak urobiť vyplnením elektronického formulára priamo z portálu PSK - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie   Rozpočet PSK - návrh a schválený

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: