Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Elektronické verejné obstarávanie

Popis služby

PSK ako verejný obstarávateľ sa pri verejnom obstarávaní riadi Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktorý nadobudol účinnosť v plnom znení 18. apríla 2016. Informácie o jednotlivých štádiách verejného obstarávania sú prísne regulované týmto zákonom.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa §1 tohto zákona, ktorými sa upravuje - zadávanie zákaziek (zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb), súťaž návrhov a zadávanie koncesií (koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a správu vo verejnom obstarávaní).

Lehota vybavenia služby

Lehota na predkladanie súťažných ponúk 

  • pri nadlimitných zákazkách (§ 66 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní) je najmenej 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania pri predkladaní ponuky elektronickými prostriedkami,
  • pri podlimitných zákazkách (§ 114 ods. 4ods. 5 uvedeného zákona) nesmie byť kratšia ako 15 dní pri tovaroch a službách, a ako 25 dní alebo 30 dní pri stavebných prácach odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúl na uverejnenie vo vestníku.

Konkrétna lehota a spôsob sa určuje v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažnej ponuke.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Kancelária riaditeľa Úradu PSK, Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Podanie

Podanie možno podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, e-mailu alebo osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné  podať súťažnú ponuku elektronicky priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára - súťažná ponuka. Pri elektronicky podaných ponukách v zmysle § 49 uvedeného zákona nie je možnosť podať  Doplnenie podania. 

Filter:

Číslo obstarávania - zadajte číslo

Názov zákazky - zadajte názov hľadanej zákazky

Nenašli sa žiadne záznamy.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Úrad   Verejné obstarávanie - elektronické

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: