Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
998/2022 38/2022 13.06.2022 Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny. 1
997/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019 a č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 1
996/2022 38/2022 13.06.2022 Schválenie účasti PSK v projekte Moderné technológie v PSK v rámci výzvy Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu. 1
995/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020 a schválenie majetkového prevodu nehnuteľného majetku. (k. ú. Prešov - RoTTeL Energy, s. r. o.) 1
994/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - J. Jurášek) 1
993/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - Prešov Park 2, s. r. o.) 1
992/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021. (k. ú. Prešov - Prešov Park 1, s. r. o.) 1
991/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 a č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021 (Školský internát Sabinov, budova a pozemok v k. ú. Sabinov). 1
990/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (OVS, Kukučínova, Sabinov) 1
989/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (SPŠ drevárska, k. ú. Ľubotice) 1
988/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021. (budova školských dielní s pozemkom, k. ú. Kučín nad Ondavou) 1
987/2022 38/2022 13.06.2022 Nájom nehnuteľného majetku. (Súhlas s investíciou a uzatvorením nájomnej zmluvy medzi Keraming, a. s.a PSK) 1
986/2022 38/2022 13.06.2022 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (mesto Prešov) 1
985/2022 38/2022 13.06.2022 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (Ministerstvo kultúry SR) 1
984/2022 38/2022 13.06.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (MH Invest, s. r. o. - Priemyselný park Sabinov) 1
983/2022 38/2022 13.06.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Lackovce) 1
982/2022 38/2022 13.06.2022 Schválenie účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
981/2022 38/2022 13.06.2022 Schválenie účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
980/2022 38/2022 13.06.2022 Schválenie účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 1
979/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na schválenie dodatočného navýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na riadenie strešných projektov Programu Interreg V - A PL – SR 2014 – 2020. 1
978/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 1
977/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 1
976/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 2
975/2022 38/2022 13.06.2022 Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 2
974/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave. 1
973/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina. 1
972/2022 38/2022 13.06.2022 Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2022. 1
971/2022 38/2022 13.06.2022 Voľba hlavného kontrolóra PSK. 1
970/2022 37/2022 09.05.2022 Rôzne: Nákup techniky na údržbu cyklochodníkov v Poloninách. 1
969/2022 37/2022 09.05.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 281/2019 zo dňa 26.8.2019 – Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov a Jaslo. 1
968/2022 37/2022 09.05.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 832/2021 zo dňa 18. 10. 2021 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 1
967/2022 37/2022 09.05.2022 Projektové zámery kultúrnych organizácií v rámci výzvy Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. 1
966/2022 37/2022 09.05.2022 Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva poslancov PSK. 9
965/2022 37/2022 09.05.2022 Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013, VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10. 2. 2015 a VZN PSK č. 76/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 2
964/2022 37/2022 09.05.2022 Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 4
963/2022 37/2022 09.05.2022 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2021. 1
962/2022 37/2022 09.05.2022 Záverečný účet PSK za rok 2021. 7
961/2022 36/2022 02.05.2022 Voľba hlavného kontrolóra - deň konania, spôsob a vykonanie voľby. 1
960/2022 35/2022 04.04.2022 Informácia o vízii novej nemocnice v Humennom. 2
959/2022 35/2022 04.04.2022 Informácia o zaslaní výzvy Slovenskému pozemkovému fondu. 1
958/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Vranov nad Topľou) 1
957/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. (k. ú. Čemerné) 1
956/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa.(trafostanica k. ú. Humenné) 1
955/2022 35/2022 04.04.2022 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Levoča a PSK. 1
954/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Petrovany, Močarmany) 1
953/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Zlatník) 1
952/2022 35/2022 04.04.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 468/2017 zo dňa 21. 2. 2017 1
951/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa. (k. ú. Bajerov) 1
950/2022 35/2022 04.04.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 292/2019 zo dňa 26. 8. 2019 . prípad hodný osobitného zreteľa. 1
949/2022 35/2022 04.04.2022 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu Svidník) 1
948/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Benková) 1
947/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Vlkolinská) 1
946/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Orkucany - Konkoľ, Tiritová) 1
945/2022 35/2022 04.04.2022 Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi MH Invest, a. s. a PSK. (k. ú. Orkucany) 1
944/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (k. ú. Sedliská) 1
943/2022 35/2022 04.04.2022 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. (mesto Stará Ľubovňa) 1
942/2022 35/2022 04.04.2022 Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 1
941/2022 35/2022 04.04.2022 Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska ako súčasti Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR. 1
940/2022 35/2022 04.04.2022 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Humenné“. 1
939/2022 35/2022 04.04.2022 Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2021. 1
Nájdených 102 záznamov, zobrazujem 1 až 60.[<<] 1, 2 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zastupiteľstvo   Uznesenia a návrhy

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: