Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
478/2020 20/2020 25.05.2020 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 1
477/2020 20/2020 25.05.2020 Rôzne: Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 1
476/2020 20/2020 25.05.2020 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné. 1
475/2020 20/2020 25.05.2020 Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18. 1
474/2020 20/2020 25.05.2020 Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK. 1
473/2020 20/2020 25.05.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit". 1
472/2020 20/2020 25.05.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
471/2020 20/2020 25.05.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 2
470/2020 20/2020 25.05.2020 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.,s nepeňažným vkladom. 3
469/2020 20/2020 25.05.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019. 2
468/2020 20/2020 25.05.2020 Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. 2
467/2020 20/2020 25.05.2020 Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 1
466/2020 20/2020 25.05.2020 Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 "Výzva predsedu PSK". 1
465/2020 20/2020 25.05.2020 Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ. 1
464/2020 20/2020 25.05.2020 Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019. 1
463/2020 20/2020 25.05.2020 Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. 1
462/2020 20/2020 25.05.2020 Záverečný účet PSK za rok 2019. 4
461/2020 20/2020 25.05.2020 Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 1
460/2020 19/2020 27.04.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní. 1
459/2020 19/2020 27.04.2020 Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu: Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 1
458/2020 19/2020 27.04.2020 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020. 2
457/2020 19/2020 27.04.2020 Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (Gymnázium Poprad) 3
456/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
455/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 3
454/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
453/2020 19/2020 27.04.2020 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
452/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
451/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
450/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 2
449/2020 19/2020 27.04.2020 Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
Nájdených 99 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zastupiteľstvo   Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: