Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Popis služby

K jednotlivým bodom programu rokovania Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len Zastupiteľstva PSK) a k predloženým materiálom sa prijímajú uznesenia zastupiteľstva. Uznesenie zastupiteľstva sa formuluje jasne, stručne, s menom zodpovedného a termínom jeho splnenia.

Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč.

Návrhy uznesení

Na zasadnutie Zastupiteľstva PSK k jednotlivým bodom a materiálom rokovania sa predkladajú návrhy uznesení daného materiálu (bodu).

Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, predkladá na schválenie Zastupiteľstvu PSK predseda návrhovej komisie. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva hlasovať. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu návrhovej komisie.

Zastupiteľstvo hlasuje postupne za jednotlivé návrhy v stanovenom poradí, v akom boli predložené predsedajúcim. Ak sa pri prerokovaní správy vyskytnú okolnosti a podmienky, ktoré vyžadujú podstatne prepracovať predloženú správu a návrh uznesenia, rozhodne zastupiteľstvo o tomto prepracovaní s tým, že o veci bude rokovať na svojom najbližšom alebo určenom budúcom zasadnutí.

Uznesenia (prijaté)

Prijaté uznesenie sa môže zmeniť novým hlasovaním, najskôr na najbližšom rokovaní zastupiteľstva.

Uznesenie zastupiteľstva podpisuje predseda a overovatelia zápisnice najneskôr do 10 dní od ich schválenia. Ak je predseda neprítomný na zasadnutí, podpisuje uznesenie podpredseda. Ak predseda nepodpíše uznesenie zastupiteľstva, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je v rozpore so zákonom alebo je pre samosprávny kraj nevýhodné, toto uznesenie môže zastupiteľstvo potvrdiť nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Ak zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť.

Uznesenie zastupiteľstva a všeobecne záväzné nariadenie sa zverejnia na úradnej tabuli úradu a na portáli PSK v časti e-zastupiteľstvo

Lehota vybavenia služby

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Zverejnenie návrhov a schválených uznesení Zastupiteľstva PSK

V uvedených zoznamoch sú zverejnené návrhy (stĺpec Podklady a návrhy) a schválené  uznesenia (stĺpec Uznesenie) s údajmi o zasadnutí a danom bode. Vyhľadávanie je možné podľa zvolených kritérií  - rok a číslo zasadnutia, číslo uznesenia alebo textového výrazu.

Filter:

Rok - napíšte požadovaný rok v tvare RRRR (napr. 2016)

Číslo zasadnutia - zadajte požadované poradové číslo zasadnutia - zadáva sa poradové číslo v rámci volebného obdobia (bez roku)

Číslo uznesenia – zadajte poradové číslo v rámci volebného obdobia. Bude zotriedené podľa roku a tak podľa čísla.

Text - zadajte hľadaný text (Ak je pole prázdne, neuplatňuje sa tento parameter.)

Uznesenie Zasadnutie Dátum Názov bodu zasadnutia Podklady a návrhy
379/2019 17/2019 09.12.2019 Rôzne: Návrh odmeny poslancom Zastupiteľstva PSK. 0
378/2019 17/2019 09.12.2019 Rôzne: Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi PSK. 0
377/2019 17/2019 09.12.2019 Rôzne: Návrh na spolufinancovanie projektu "Vypracovanie energetického auditu pre budovy vo vlastníctve PSK" v rámci OP KŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53. 1
376/2019 17/2019 09.12.2019 Rôzne:Program ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020 - schválenie projektovej žiadosti. 1
375/2019 17/2019 09.12.2019 Informatívna správa o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative CuRI). 2
374/2019 17/2019 09.12.2019 Informatívna správa o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji". 2
373/2019 17/2019 09.12.2019 Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP pre projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica,zlepšenie mobility v okrese Levoča“. 1
372/2019 17/2019 09.12.2019 Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania formou dotácie na rok 2020 v zmysle zákona NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“. 1
371/2019 17/2019 09.12.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 4
370/2019 17/2019 09.12.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 4
369/2019 17/2019 09.12.2019 Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 3
368/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
367/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
366/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
365/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa. 3
364/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
363/2019 17/2019 09.12.2019 Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 3
362/2019 17/2019 09.12.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 120/2010 zo dňa 19.10. 2010. 3
361/2019 17/2019 09.12.2019 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 3
360/2019 17/2019 09.12.2019 Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 494/2017 zo dňa 11.4.2017 2
359/2019 17/2019 09.12.2019 Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom. 4
358/2019 17/2019 09.12.2019 Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, s. r. o. 2
357/2019 17/2019 09.12.2019 Informatívna správa o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 1
356/2019 17/2019 09.12.2019 Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“. 2
355/2019 17/2019 09.12.2019 Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. 1
354/2019 17/2019 09.12.2019 Zmena názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. 1
353/2019 17/2019 09.12.2019 Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025. 1
352/2019 17/2019 09.12.2019 Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 – 2. kolo. 1
351/2019 17/2019 09.12.2019 Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020 0
350/2019 17/2019 09.12.2019 Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 0
Nájdených 226 záznamov, zobrazujem 1 až 30.[<<] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 [>>]
 

UPOZORNENIE: Export do CSV sa vykoná kódovaním diakritiky v štandarde UTF-8. Pre použitie údajov v MS Excel použite voľbu "Možnosti exportu: Excel".

Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie o danej službe je možné získať prostredníctvom -  webovej stránky Úradu PSK, telefonicky, mailom na uvedených kontaktoch, elektronickým podaním pomocou elektronického formulára, poštou či osobne na adrese: Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov.

Ak chcete požiadať o doplňujúce údaje k tejto službe elektronicky, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronického formulára - Všeobecné elektronické podanie.

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Zastupiteľstvo   Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC, ich návrhoch a rozhodnutiach predsedu VÚC

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: