Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Prenájom dočasne prebytočného majetku

Popis služby

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) pri prenájme prebytočného majetku postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení.

Podľa § 9a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, sa prenájom majetku PSK musí vykonať na základe obchodnej verejnej súťaže, priamym prenájmom alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.9 písm. c).

Zámer prenajať svoj majetok a jeho spôsob zverejňuje PSK v súlade s § 9a ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli PSK, na internetovej stránke PSK a v regionálnej tlači, pričom ak sa jedná o prenájom na základe obchodnej verejnej súťaže, oznámenie v regionálnej tlači musí obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Prenájom nehnuteľného majetku musí byť zverejnený na webovej stránke a úradnej tabuli po dobu najmenej 15 dní.

Krátkodobý nájom majetku PSK – zasadačiek PSK je realizovaný v zmysle formát PDF Zásady užívania Veľkej zasadačky inými subjektmi - dokument PDF (149,62 kB). Zasadacie miestnosti sa do užívania ostatným subjektom poskytujú na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Zodpovedný za nehnuteľný majetok a hnuteľné veci,  s ktorými hospodári Ú PSK je odbor správy majetku a  za hnuteľné veci zverené do správy organizácií je vecne príslušný odbor – napr. odbor  školstva, kultúry, sociálny.

Informácie týkajúce sa prenájmu majetku sú zverejnené na portáli PSK.

Lehota vybavenia služby

 

Zákonná lehota na vybavenie služby je 30 dní.

 

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Prenájom majetku PSK

Elektronická služba slúži na konanie vo veciach prenájmu majetku v priamej správe Úradu PSK.
Konanie vo veciach prenájmu majetku v správe organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (OvZP PSK) sa uskutočňuje priamo voči konkrétnej OvZP PSK podľa pravidiel zverejnených v konkrétnom konaní.

Filter:

Číslo výberového konania - zadajte hľadané číslo

Nenašli sa žiadne záznamy.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Majetok   Prenájom majetku PSK

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: