Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Poskytovanie dotácií na kultúru

Popis služby

Všeobecné informácie o poskytovaní dotácie

Prešovský samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č.57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Konkrétne znenie výziev na predkladanie žiadosti o poskytovanie dotácií v jednotlivých oblastiach (vrátane termínov na predkladanie a podmienok poskytnutia dotácie) schvaľuje Zastupiteľstvo PSK na základe schváleného rozpočtu na príslušný rok a následne zverejňuje Úrad PSK.

O pridelenie dotácie na základe zverejnenej výzvy môžu žiadať iba subjekty (v zmysle  Čl. II ods. 1 VZN č. 57/2017), ktorými sú:  obce nachádzajúce sa na území PSK, ak nejde o financovanie spoločných úloh podľa § 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách, právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí spĺňajú podmienky podľa § 8 ods. 5 zákona o rozpočtových alebo ďalšie subjekty určené schválenou konkrétnou výzvou.

Dotácie na kultúru

Prešovský samosprávny kraj môže poskytnúť dotácie v oblasti kultúry len v súlade so  Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a realizuje sa prostredníctvom Programu 2 „KULTÚRA“ a jeho podprogramov:

 • Podprogram 2.1- kapitálové (investičné) výdavky - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
 • Podprogram 2.2 – bežné (neinvestičné) výdavky -  Oprava a údržba kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce/mesta, kultúrnych domov a priestranstiev na konanie kultúrnych podujatí a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.
 • Podprogram 2.3 – bežné (neinvestičné) výdavky - Nehmotné kultúrne dedičstvo – podpora usporiadania kultúrnych podujatí a edičná činnosť (vydávanie publikácií, CD nosičov a podobne ).

 • Podprogram 2.4 – kapitálové (investičné) výdavky – Mariánske pútnické miesta
  • Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru.
  •  Výstavba nových sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru
 • Podprogram 2.5 – bežné (neinvestičné) výdavky – Mariánske pútnické miesta

  • Oprava a údržba sakrálnych objektov a objektov slúžiacich pre duchovnú činnosť, ktoré sa týkajú Mariánskych pútnických miest a ich vybavenie hnuteľným majetkom neinvestičného charakteru.

Do programov môžu byť zahrnuté projekty zamerané na realizáciu aktivít napĺňajúcich ciele jednotlivých programov.  Žiadosti sa predkladajú na PSK v termíne, ktorý je vždy uvedený vo výzve na predkladanie žiadostí.

Finančné prostriedky určené na dotácie v zmysle VZN sa vytvárajú v procese hospodárenia PSK, a to iba z vlastných príjmov PSK. V rámci procesu schvaľovania rozpočtu a jeho zmien na príslušný kalendárny rok zastupiteľstvo vyčlení objem finančných prostriedkov ako časť rozpočtovaných vlastných príjmov PSK s rozpisom na jednotlivé výzvy.

Bližšie informácie o realizovaných výzvach a poskytnutých dotáciách za minulé roky získate na stránke Poskytovanie dotácií v časti Úradná tabuľa.

 

 

Lehota vybavenia služby

Lehoty na - doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie; formálnej kontroly a posudzovania žiadostí; schvaľovania žiadostí Zastupiteľstvom PSK oznámenie výsledkov procesu schvaľovania žiadostí žiadateľom a uzatváranie zmlúv sú stanovené konkrétnou vyhlásenou výzvou

Zverejnenie úspešných žiadateľov na webovom sídle PSK www.po-kraj.sk  je najneskôr do 10 dní od podpisu uznesenia Zastupiteľstva PSK.

Správne poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

 

Doplňujúce informácie

Kontaktné osoby pre Program 2 "Kultúra":

 • Mgr. Beáta Majorošová, e- mail: beata.majorosova(at)vucpo.sk, tel. číslo: 051/ 70 81 755, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)
 • Mgr. Helena Ragulská e-mail: helena.ragulska(at)vucpo.sk, tel. číslo 051/70 81 753, miestnosť: 504 V. posch. (Pre správne odoslanie mailu je potrené nahradiť "(at)" zavináčom "@".)

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Podanie

Podanie je možné podať  klasickým spôsobom - prostredníctvom pošty, osobne na uvedených kontaktoch  alebo  elektronicky - elektronickým podaním pomocou elektronického formulára.

Prostredníctvom tejto služby je možné podať elektronické podanie priamo z portálu PSK pomocou príslušného elektronického formulára - žiadosť o dotáciu, doplnenie podania

USMERNENIE

Upresnenie k elektronickému podaniu žiadosti o dotácie podľa Výzvy na rok 2018 sa nachádza v tomto dokumente:

Príloha k výzve - pred vyplnením stiahnite a uložte súbor do svojho počítača:

 

 

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Kultúra   Dotácie na kultúru

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: