Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) pri nakladaní s prebytočným majetkom postupuje v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a „Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení.

Informácia o prebytočnom majetku PSK

Majetok PSK nadobudnutý podľa osobitných predpisov alebo vlastnou činnostou tvoria nehnuteľné veci, hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva. Prebytočný majetok samosprávneho kraja je ten, ktorý samosprávny kraj alebo správca trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

Pre verejnosť je určená ponuka prebytočného nehnuteľného majetku PSK. Jedná sa o nehnuteľný majetok v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a majetok v správe Úradu PSK, o ktorom bolo rozhodnuté o prebytočnosti.

Pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej len OVZP PSK) sú určené ponuky prebytočného hnuteľného majetku.

Zodpovedný za nehnuteľný majetok a hnuteľné veci,  s ktorými hospodári Ú PSK je odbor organizačný a  za hnuteľné veci zverené do správy organizácií je vecne príslušný odbor – napr. odbor  školstva, kultúry, sociálny.

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku PSK pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Aktuálne ponuky prebytočného hnuteľného majetku v správe organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a v správe Úradu PSK. (Staršie uverejnené ponuky nájdete v archíve.)

Ponuky sú určené len pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a sú aktuálne 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na webovom sídle PSK. 
V prípade záujmu o získanie položky z expirovanej ponuky, informujte sa u príslušného správcu prebytočného majetku, ktorý je uvedený pri danej ponuke.

Záujemca o prevod správy k hnuteľnému majetku vo svojej žiadosti musí uviesť:

  • číslo
  • správcu
  • poradové číslo (P. č.)
  • názov hnuteľného majetku,
  • inventárne číslo
  • obstaravaciu cenu v EUR 

Žiadosti o prevod správy k hnuteľnému majetku žiadame zasielať na adresu príslušného odboru:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Odbor ...
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Aktuálne ponuky

SOŠ technická, Stará Ľubovňa

18.05.2020 Prevod prebytočného majetku - SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa (uzávierka do: 05.06.2020 vrátane)

Okresná knižnica D. Gutgesela, Bardejov

13.05.2020 Prevod prebytočného majetku - Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov, Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov (uzávierka do: 03.06.2020 vrátane)

Ponuka prebytočného hnuteľného majetku PSK je určená výlučne pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré ho môžu získať formou bezodplatného prevodu správy v zmysle platných Zásad hospodárenia s majetkom PSK.

Ponuky je možné vyhľadávať podľa filtra na základe názvu ponúkanej veci alebo príslušného inventárneho čísla.

Filter:

Názov organizácie - zadajte názov alebo časť názvu organizácie

Inventárne číslo - zadajte inventárne číslo prebytočného hnuteľného majetku

Nenašli sa žiadne záznamy.

Ďalšie informácie

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Majetok   Prebytočný majetok PSK

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: