Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475. www.po-kraj.sk

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Pokračovanie obsahu:


Začiatok stránky, titulka:

Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC

Popis služby

Základom finančného hospodárenia Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) je rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov (pričom nasledujúci rok je záväzný, ďalšie dva roky sú informatívne).

Postavenie rozpočtu samosprávneho kraja, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi samosprávnymi krajmi, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtom obcí ustanovuje zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je Návrh rozpočtu PSK predložený útvaru hlavného kontrolóra za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu pred jeho prerokovaním v Zastupiteľstve PSK. 

Návrh rozpočtu PSK je pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK prerokovaný vo finančnej komisii zriadenej pri Zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja.

Lehota vybavenia služby

Zároveň v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 citovaného zákona musí byť  Návrh rozpočtu PSK v stanovenej lehote 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve samosprávneho kraja verejne sprístupnený, a to vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na internetovej stránke PSK. K tomuto návrhu sa môžu vyjadriť obyvatelia Prešovského samosprávneho kraja, ako aj ďalšie osoby aj osoby podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a doplnkov (osoby, ktoré majú na území  PSK nehnuteľný majetok, sú prihlásené na prechodný pobyt, majú ako cudzinci povolený dlhodobý pobyt).

Správné poplatky

Táto služba nie je spoplatnená, ak je vybavená výlučne elektronickým spôsobom. Inak sa účtuje poplatok v zmysle sadzobníka správnych poplatkov.

Publikované materiály na pripomienkovanie

Momentálne neprebieha žiadne pripomienkové konanie daného materiálu.

Spôsob podávania pripomienok

Pripomienky je možné podať:

  • elektronicky - mailom - na e-mail financie(at)vucpo.sk (Poznámka: pre správne odosielanie e-mailu je potrebné nahradiť "(at)" znakom zavináč "@".)
  • elektronicky - elektronickým podaním - priamo z portálu PSK vyplnením elektronického formulára 
  • ústne do zápisnice na odbore financií Úradu PSK
  • poštou alebo osobne na adresu Úrad PSK, Odbor finančný, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Ochrana osobných údajov

Prešovský samosprávny kraj spracúva osobné údaje v súlade so  zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v zmysle Zásad spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Prešovskom samosprávnom kraji zverejnených na jeho webovom sídle.

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Zoznam sekcií; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.

Koniec obsahu.


MENU:

Nachádzate sa tu: Slovensky   E-služby   Elektronické služby   Financie, rozpočet, dotácie   Návrh rozpočtu PSK - pripomienkovanie

Pokračuj v menu alebo choď do inej sekcie.

Pokračovanie menu:

ZOZNAM SEKCII:

VYHLADAVANIE NA WEB SIDLE: