Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola technická, Prešov

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov

Predmet nájmu, podmienky nájmu:

 • nebytové priestory o celkovej výmere 18 m2 nachádzajúce sa na prízemí nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 1918, súp. č. 4776 na parcele č.9038/2 v katastrálnom území Prešov, na ul. Volgogradská 1 v Prešove v internátnej časti školy
 • vhodné využitie priestorov – kancelárske účely
 • Minimálna cena nájmu: trhové nájomné podľa prieskumu cien.

K nájomnému budú nájomcovi fakturované aj náklady za dodávané služby spojené s užívaním nebytových priestorov.

 • Spôsob nájmu: priamy nájom

Predkladanie ponúk:

 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov záujemcu, ceny v €/m2/rok, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme doručiť v zalepenej obálke s heslom „Prenájom – neotvárať“ v termíne do 30. 01. 2015 do 10:00 na adresu:

Stredná odborná škola technická
Volgogradská 1
080 01 Prešov

 • Nájomná zmluva bude uzatvorená v zmysle ust. §663 a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších prepisov a podlieha schváleniu predsedom PSK.

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7714561 - p. Jedináková, e-mail: prevadzka@sost-po.sk

Zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke Úradu PSK od 15.1.2015 do 30.1.2015, 10:00.

Publikované: 15.01.2015 / Aktualizované: 15.01.2015 HoreTlačiť