Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otázky a odpovede - Rôzne

 1. Kde na webovej stránke PSK nájdem podklady a materiály k projektu "Cehraničné cyklotrasy Slovensko - Poľského pohraničia"? Všetky výstupy projektu Karpatská mapa možností vrátane Cezhraničných cyklotrás Slovensko - Poľského pohraničia sú voľne dostupné na príslušnom linku: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/projekty/cezhranicne-programy/polsko-slovensko/projekty-psk/karpatska-apa-moznosti/studia-cezhranicnych-cyklistickych-tras.html
 2. Aký je názov printového média spravovaného PSK a ako často toto médium vychádza? Prešovský samosprávny kraj si od decembra 2012 prenajíma dvojstranovú prílohu denníka Korzár pod názvom "Župné novinky", ktoré vychádzajú 12x ročne v priemernom náklade cca 15 000 ks.
 3. Holandská spoločnosť Darc Leisure chcela pri Humennom postaviť zábavný park Vtáčie údolie. Ako vyzerá realizácia tohto projektu v súčasnosti? 1. Ako sa skončila spolupráca PSK s touto holandskou spoločnosťou? Ustúpila od spoločného projektu ona alebo PSK?

  Projekt išiel „do stratena“. Investor mal Vláde SR preukázať schopnosť prefinancovať projekt, čo bola podmienka pre udelenie investičního stimulu. Celý proces išiel mimo nás. Podľa našich informácií sa tak nestalo a len podľa vývoja situácie a niektorých nezvratných krokov považujeme projekt za zastavený.
  ---------------------------------------------------------------------------
  2. Koľko eur stáli PSK všetky aktivity súvisiace s prípravou spomínaného projektu doteraz?

  Financie nemáme zosumarizované. Išlo hlavne o čas, ktorý sme tomu venovali – a ten sa nedá oceniť. Vynaložili sme predovšetkým veľa času a energie. Predseda PSK a ním poverení pracovníci na tomto projekte veľmi veľa pracovali. Veľa cestovali, komunikovali s ministerstvami a ďalšími inštitúciami, lobovali...
  Finančné náklady neboli vysoké, pretože podľa dohody mala byť kúpna cena za pozemky uhradená až po prevode vlastníckeho práva v prospech Prešovského samosprávneho kraja.
  ---------------------------------------------------------------------------
  3. Čo všetko PSK v čase prípravy projektu zabezpečil?

  Prešovský samosprávny kraj vypracoval urbanistickú štúdiu, geometrické plány a ocenil všetky pozemky. Uzavreli sme kúpne zmluvy s podielovými spoluvlastníkmi dotknutých nehnuteľností v obciach Ptičie a Chlmec. Podanie návrhu na vklad do katastra bolo podmienené nadobudnutím vlastníckeho alebo užívacieho práva k pozemkom v správe ministerstva obrany a Slovenského pozemkového fondu. Tým, že do troch rokov od uzavretia zmlúv nedošlo k ich zavkladovaniu (do 31. 12. 2010), stratili kúpne zmluvy platnosť.
  Ak by sme chceli v projekte pokračovať, celý proces by sme museli od začiatku zopakovať – napríklad dohodnúť sa a pripraviť 400 zmlúv pre podielových spoluvlastníkov...
  ---------------------------------------------------------------------------
  4. Aký je podľa PSK hlavný dôvod, že sa projekt nezrealizoval?

  Žiaľ, nahromadilo sa veľa nepriaznivých okolností. V spoločnosti došlo k výrazným personálnym zmenám – jeden z pôvodných predstaviteľov spoločnosti zomrel, druhý ochorel, takže postupne sme rokovali s úplne inými ľuďmi ako na začiatku. Následne prišla ekonomická kríza... nepochybne ovplyvnila možnosti investora na prefinancovanie projektu.
  Verejnosť veľa diskutovala, či sme mali, alebo nemali ísť do tohto projektu. Zopakujem len, že keby sme neboli do toho išli, mnohí by nás kritizovali, že nič nerobíme... V každom prípade sme urobili všetko preto, aby projekt bol úspešný. Žiaľ, ďalšie kroky sme nemohli ovplyvniť.
  ---------------------------------------------------------------------------
  5. Môže teraz PSK s odstupom času a dostatkom stanovísk povedať, že vo vybranej lokalite bolo, z hľadiska ochrany prírody, postaviť tak veľký zábavný park s množstvom ubytovacích kapacít vôbec možné?

  Stále si stojíme za tým, že to bol pre nás veľmi zaujímavý projekt - v súlade s našou filozofiou rozvoja regiónu založenej na cestovnom ruchu. Nie sme taký atraktívny región, aby sme si mohli vyberať investorov. Tento projekt sme považovali za impulz, ktorý by umožnil rozvoj regiónu, jeho zviditeľnenie a hlavne zvýšenie zamestnanosti.
  ---------------------------------------------------------------------------
  6. Od obyvateľov obcí Ptičie, ale aj Chlmec mal PSK odkúpiť pozemky, čo sa ale nestalo. Na čo neskôr PSK použil vyčlenené peniaze, ktoré na spomínaný účel nepoužil?

  Išlo o prostriedky uložené v rezervnom fonde PSK. Tie boli neskôr (po roku 2010), v súlade so zásadami hospodárenia, použité na rôzne investičné projekty samosprávneho kraja.
  ---------------------------------------------------------------------------
 4. Vraj sa má predávať bazén na SOU elektrotechnickom a spraviť sa z toho obchod. Je to pravda? Čo sa deje s bazénom? Poslanci krajského parlamentu na svojom zasadnutí ešte 11. decembra 2012 schválili prenájom majetku, ktorý spravovala Spojená škola na ulici Ľ. Podjavorinskej. Išlo o plaveckú halu s príslušenstvom a priľahlé nebytové priestory o celkovej výmere 1 551 metrov štvorcových vrátane existujúceho vybavenia.
  Priestory do nájmu na 25 rokov (1. 1. 2013 – 31. 12. 2038) získal nájomca Slovenský zväz silových športov, Chminianska Nová Ves za 1 € ročne plus platby za energie a služby spojené s nájmom. Priestory majú byť využívané na kultúrno-športovú činnosť a rozvoj voľnočasových aktivít verejnosti.
  Nájomca sa zaviazal zhodnotiť majetok rekonštrukciou (samostatné vykurovanie, odber elektrickej energie a vody). Má zabezpečiť modernizáciu a oplotiť priľahlý pozemok. Zároveň má prednostne poskytovať služby žiakom PSK v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne.
  Pre tento krok sa rozhodol PSK lebo majetok bol dlhodobo nevyužívaný a škola ho označila za prebytočný.
  Financovanie školského bazénu bolo dlhé roky finančne náročné a pre školu postupne nezvládnuteľné. Bazén niekoľko rokov nefungoval kvôli ekonomickej nevýhodnosti. (Údajne ide o – vzhľadom na technológiu – prevádzkovo najdrahší bazén na Slovensku.) Úspešná nebola ani dohoda s mestom, ktoré chcelo bazén prevádzkovať, ale kvôli ekonomickej nevýhodnosti takisto od zmluvy odstúpilo. Škola nedokázala zabezpečiť jeho ekonomickú návratnosť a preto bol bazén niekoľko rokov zatvorený. Zámer nájomcu vytvoriť v týchto priestoroch stredisko silových športov považujeme za zmysluplný. Pozitívne hodnotíme, že priestory budú tiež slúžiť na športové aktivity – aj keď iného charakteru. Keďže nedokážeme z finančných dôvodov bazén prevádzkovať, prenájom považujeme za vhodný spôsob ako budovu využiť, aby nechátrala ako v posledných rokoch.
 5. Kde nájdem informácie o Kolektívnej zmluve pre rok 2013 a zápisnice z kolektívneho vyjednávania? Kolektívna zmluva na rok 2013 sa nachádza na stránke www.po-kraj.sk v časti SAMOSPRÁVA (Úradná tabuľa - Zmluvy, objednávky, faktúry - Zmluvy) pod číslom
  - 12/2013/OT - Kolektívna zmluva PSK 2013 (http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?id=2259) a
  - 14/2013/OT - Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov - 2013 (http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/uradna-tabula/zmluvy-objednavky-faktury/ezmluvy/?id=2267).

  Zápisnica z kolektívneho vyjednávania nie je k dispozícii, pretože závery dohôd boli zapracované hneď do návrhu kolektívnej zmluvy.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.03.2013 / Aktualizované: 29.03.2013 HoreTlačiť