Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Otázky a odpovede z oblasti financií PSK

 1. Aké sú skutočné výdavky PSK za rok 2012 a rozpočtované výdavky na rok 2013 v členení funkčnej klasifikácie? Čerpanie výdavkov PSK za rok 2012 a schválený rozpočet výdavkov na rok 2013 sú nasledovné:

  Rozdelenie - Skutočnosť 2012/ Schválený rozpočet 2013
  ----------------------------------------------------------------------
  1. Všeobecné verejné služby - 6 975 115 €/ 6 380 000 €
  2. Obrana - 0 €/ 0 €
  3.Verejný poriadok a bezpečnosť - 0 €/ 0 €
  4. Ekonomická oblasť - 52 888 995 €/ 41 615 000 €
  5. Ochrana životného prostredia - 0 €/ 0 €
  6. Bývanie a občianska vybavenosť - 0 €/ 0 €
  7. Zdravotníctvo - 21 977 €/ 0 €
  8. Rekreácia, kultúra a náboženstvo - 8 938 568 €/ 7 650 000 €
  9. Vzdelávanie - 72 663 260 €/ 67 371 000 €
  10. Sociálne zabezpečenie - 25 251 691 €/ 23 710 000 €
  ----------------------------------------------------------------------
  SPOLU 1-10 = 166 739 605 €/ 146 726 000 €

  Pozn. Hodnoty „Skutočnosť 2012“ sú zaokrúhlené na celá eurá.
 2. Na akú mesačnú odmenu majú nárok poslanci župného zastupiteľstva? Poslanci majú nárok na odmenu za výkon poslaneckého mandátu. Výška odmeny súvisí s tým, či je poslanec predsedom komisie, podpredsedom komisie, alebo členom. Každý poslanec spadá do niektorej z uvedených kategórií. Od tejto odmeny sa však odpočítavajú sankcie za neúčasť na zasadnutiach komisií, alebo krajského parlamentu... Preto je výška odmeny poslancov veľmi individuálna.

  Mesačná odmena poslanca je vo výške:
  - Predseda komisie (1,5 násobok minimálnej mzdy) mesačne: 443 €
  - Podpredseda komisie (1,4 násobok minimálnej mzdy) mesačne: 414 €
  - Člen komisie (1,3 násobok minimálnej mzdy) mesačne: 384 €

  Sankcie za neúčasť na zasadnutiach:
  - Zasadnutie Zastupiteľstva PSK - neospravedlnená neúčasť: 99,58 €
  - Zasadnutie Zastupiteľstva PSK - ospravedlnená neúčasť: 33,19 €
  - Zasadnutie komisie pri ZPSK:
  Predseda komisie - neospravedlnená neúčasť: 99,58 €
  - ospravedlnená neúčasť: 33,19 €
  Podpredseda komisie - neospravedlnená neúčasť: 69,71 €
  - ospravedlnená neúčasť: 23,24 €
  Člen komisie - neospravedlnená neúčasť: 49,79 €
  - ospravedlnená neúčasť: 16,60 €

  Zásady odmeňovania poslancov sa v PSK nemenili od roku 2007 (a odvíjajú sa od minimálnej mzdy).
 3. Vraj sa má predávať bazén na SOU elektrotechnickom a spraviť sa z toho obchod. Je to pravda? Čo sa deje s bazénom? Poslanci krajského parlamentu na svojom zasadnutí ešte 11. decembra 2012 schválili prenájom majetku, ktorý spravovala Spojená škola na ulici Ľ. Podjavorinskej. Išlo o plaveckú halu s príslušenstvom a priľahlé nebytové priestory o celkovej výmere 1 551 metrov štvorcových vrátane existujúceho vybavenia.
  Priestory do nájmu na 25 rokov (1. 1. 2013 – 31. 12. 2038) získal nájomca Slovenský zväz silových športov, Chminianska Nová Ves za 1 € ročne plus platby za energie a služby spojené s nájmom. Priestory majú byť využívané na kultúrno-športovú činnosť a rozvoj voľnočasových aktivít verejnosti.
  Nájomca sa zaviazal zhodnotiť majetok rekonštrukciou (samostatné vykurovanie, odber elektrickej energie a vody). Má zabezpečiť modernizáciu a oplotiť priľahlý pozemok. Zároveň má prednostne poskytovať služby žiakom PSK v rozsahu minimálne 20 hodín mesačne.
  Pre tento krok sa rozhodol PSK lebo majetok bol dlhodobo nevyužívaný a škola ho označila za prebytočný.
  Financovanie školského bazénu bolo dlhé roky finančne náročné a pre školu postupne nezvládnuteľné. Bazén niekoľko rokov nefungoval kvôli ekonomickej nevýhodnosti. (Údajne ide o – vzhľadom na technológiu – prevádzkovo najdrahší bazén na Slovensku.) Úspešná nebola ani dohoda s mestom, ktoré chcelo bazén prevádzkovať, ale kvôli ekonomickej nevýhodnosti takisto od zmluvy odstúpilo. Škola nedokázala zabezpečiť jeho ekonomickú návratnosť a preto bol bazén niekoľko rokov zatvorený. Zámer nájomcu vytvoriť v týchto priestoroch stredisko silových športov považujeme za zmysluplný. Pozitívne hodnotíme, že priestory budú tiež slúžiť na športové aktivity – aj keď iného charakteru. Keďže nedokážeme z finančných dôvodov bazén prevádzkovať, prenájom považujeme za vhodný spôsob ako budovu využiť, aby nechátrala ako v posledných rokoch.
 4. Z akých príspevkov sa financuje Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, konkrétne koľko kusov kalendárov na rok 2013 bolo vytlačených a bola na danú zákazku vypísaná nejaká súťaž? Divadlo Jonáša Záborského pripravilo kalendáre na rok 2013 na objednávku Prešovského samosprávneho kraja. Každý rok regionálna samospráva vydáva nástenný reprezentačný kalendár, ktorý tradične pripravuje niektorá z kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Máme za to, že produkovanie takýchto propagačných materiálov podporuje pozitívnu prezentáciu regiónu. Tým, že sa tvoria v našich podriadených organizáciách, kraj šetrí finančné prostriedky oproti nastaveným komerčným podmienkam.
  S týmto cieľom sme na základe bodu l) zriaďovacej listiny Divadla Jonáša Záborského v Prešove poskytli divadlu príspevok vo výške 6 000,- € na vydanie kalendára. Išlo o rozpočtové opatrenie č. 2810/20 12/0DDRC-9 zo dňa 28.9.2012. To pokrylo náklady na 1000 kusov kalendárov, ktoré boli určené pre Prešovský samosprávny kraj. Zvyšných 500 kusov kalendárov v hodnote 2880,- € zaplatilo divadlo z vlastných prostriedkov a boli určené na propagáciu divadla.
 5. Aký je rozpočet Prešovského samosprávneho kraja na rok 2013 v ekonomickej (vrátane špecifikácie poistných odvodov) a funkčnej klasifikácii? Rozpočet PSK schválilo dňa 11.12.2012 uznesením Č. 412/2012 Zastupiteľstvo PSK na svojom 21. zasadnutí. Schválený rozpočet PSK je prístupný na webovom sídle PSK (https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/zasadnutia/rok-2012/21-zasadnutie-11-12-2012.html).
  Rozpis schváleného rozpočtu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti do úrovne kategórií bolo predmetom 22. rokovania Zastupiteľstva PSK dňa 12.2.2013. Tento rozpis je taktiež zverejnený na webovom sídle PSK v časti Zastupiteľstvo - Zasadnutia - eZastupiteľstvo (https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/zastupitelstvo/zasadnutia/rok-2013/22-zasadnutie-12-2-2013.html).
 6. Bola Vaším samosprávnym krajom, prípadne niektorým z orgánov Vášho samosprávneho kraja poskytnutá dotácia, dar, pôžička, pomoc podnikateľom/investorom, odpustenie poplatkov/daní, poskytnuté prostriedky z rezervy samosprávneho kraja alebo iná forma podpory za obdobie od 1.1.2013 do 30.6.2013? Prešovský samosprávny kraj v I. polroku 2013 neposkytol žiadne dotácie, dary, pôžičky, pomoc podnikateľom, odpustenie poplatkov/daní, prostriedky z rezervy samosprávneho kraja ani iné formy podpory.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@vucpo.sk

Mgr. Jeleňová Daša

hovorkyňa PSK

Tel.: 051 / 7081 135, GSM: 0904 832 004

dasa.jelenova@vucpo.sk  
Kancelária: 253, II. posch. 

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

 

 

 

 

 

 

Publikované: 19.03.2013 / Aktualizované: 05.04.2013 HoreTlačiť