Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

8. zasadnutie (19. 10. 2010)

 

Dňa 19. októbra 2010 o 10.00 hod.

sa v malej zasadačke Obvodného úradu v Prešove, Námestie mieru č. 3 uskutoční

8. zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja

  

Program:

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
 3. Informatívna správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2010.
 4. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2009 a I. polrok 2010.
 5. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam  a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
 6. Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011.
 7. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013. 
  B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013.
 8. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 zo dňa 29. júna 2010 v časti A.
 9. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.
 10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledkoch kontroly „Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“.
 11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu "Obnova Hotelovej akadémie - zníženie energetickej náročnosti" (kód ITMS: 22110120591) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
 12. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2010/2011 na území PSK.
 13. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 - 2012.
 14. A/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. 
  B/ Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu. 
  C/ Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - verejná obchodná súťaž.
 15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
 16. A/ Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas  s prevodom nehnuteľností v k.ú. Humenné).
  B/ Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k.ú. Svidník).
  C/ Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k.ú. Vranov nad Topľou).
 17. Návrh zmien zástupcov PSK v správnych a dozorných radách zdravotníckych zariadení.
 18. Rôzne.
 19. Interpelácie poslancov.
 20. Záver.

 

 

Ďalšie informácie k uskutočnenému zasadnutiu:

 • Hlasovanie (sumárny prehľad hlasovania podľa jednoltivých bodov programu) - PDF (203 kB)
 • Uznesenia č. 102-123/2010 - formát PDF ( 171 kB)
 • Zápisnica č.7/2010 - formát PDF (355 kB)
 • Zvukový záznam (kompletný záznam z celého zasadnutia) - MP3 (40,5 MB). Ako textová alternatíva k zvukovému záznamu slúži zverejnená zápisnica zo zasadnutia.
 

Publikované: 05.10.2010 / Aktualizované: 08.12.2010 HoreTlačiť